Organizacja procesu dydaktycznego – ciąg dalszy

0

Opracowane na przełomie roku 1991/92 przez wydziałowe komisje programowe i opiniowane przez Zespół Roboczy ds. Reformy Studiów oraz Rady Wydziałów, siatki tzw. minimum programowego, obejmujące przedmioty podstawowe, kierunkowe i ogólnokształcące, stanowiły podstawę do opracowania w styczniu – lutym 1992 r. pełnych planów studiów na poszczególnych specjalnościach w ramach kierunków studiów. Generalnie poza Wydziałem Towaroznawstwa cykl studiów został skrócony o jeden semestr, tzn. przyjęto, że specjalności, które dotychczas były realizowane w 10-semestralnym cyklu studiów, powinny być zredukowane do 9 semestrów: natomiast dotychczasowe specjalności 9-semestralne do 8 semestrów. Nowe specjalności powinny zmieścić się w 8-9-semestralnym cyklu studiów.

Łączny wymiar zajęć dydaktycznych na studiach 9-semestralnych wynosi około 3000 godzin (średnio 22-23 godziny zajęć w tygodniu). Na studiach 8-semestralnych łączny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi około 2700-2800 godzin (średnio 23 godziny w tygodniu).

Na Wydziale Towaroznawstwa (kierunek: towaroznawstwo) studia są 10-semestralne (około 3300 godzin, tzn. średnio 22-24 godziny zajęć w tygodniu). W pierwszych semestrach studiów zlokalizowane zostały przede wszystkim przedmioty podstawowe, jak matematyka, informatyka, mikroekonomia, makroekonomia, statystyka. Przedmioty wykształcenia ogólnego (np. socjologia, filozofia, ochrona środowiska) oraz przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne są umiejscowione na wyższych latach studiów, choć zdarzają się wyjątki. Takim wyjątkiem jest np. historia i geografia w planie studiów na kierunku zarządzanie. Przedmioty te zostały na razie umieszczone w semestrze II, gdyż ich przesunięcie na wyższe lata spowodowałoby powstanie nadmiernych luk w obciążeniu dydaktycznym pracowników niektórych katedr.

Po zatwierdzeniu planów studiów na specjalnościach, w kwietniu 1993 r. zostały opracowane i zatwierdzone przez Rady Wydziałów szczegółowe programy zajęć ze wszystkich przedmiotów w ramach każdej specjalności, w formie dwutomowego Katalogu studiów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>