Definiowanie planów studiów i programów nauczania

0

W elastycznym systemie studiów wszyscy studenci studiują według indywidualnych programów i planów studiów5. Sposób definiowania wymagań, jakie musi spełniać indywidualny program studiów, wynika z przyjęcia następującej zasady:

dalej

Dane charakteryzujące implementację elastycznego systemu studiów

0

Przedstawimy teraz zestaw danych charakteryzujących niektóre aspekty elastycznego systemu studiów wprowadzonego na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Dane te podane są oddzielnie dla studiów I stopnia oraz studiów prowadzących najkrótszą drogą do uzyskania dyplomu magisterskiego (studia I stopnia w wariancie skróconym + studia II stopnia).

dalej

Czechy – dalszy opis

0

Rola Ministerstwa Edukacji w sprawie akredytacji nie jest w ustawie jasno określona. Według przewodniczącego Komisji Akredytacyjnej, Jaroslava Kurzweila, Komisja powinna przedstawiać niezależny punkt widzenia na temat jakości szkolnictwa wyższego oraz pomagać szkołom wyższym i ich wydziałom, dostarczając obiektywnych ocen ich działalności edukacyjnej, badawczej i artystycznej. Sformułowanie to, pochodzące z 1992 r., jest wynikiem refleksji nad działalnością Komisji i odczuwanej potrzeby ponownego określenia jej celów. W tym czasie Komisja rozpoczęła proces oceniania dawniej powstałych instytucji i wydziałów.

dalej

Bariery jakości

0

Jak z powyższego wynika, przyjęte wraz ze startem reformy rozwiązania szczegółowe oraz wyjątkowo korzystna sytuacja zewnętrzna sprzyjają wzrostowi jakości kształcenia. Prowadzone w SGH badania monitorujące reformę (które mają na celu m.in. kontrolę jakości procesu kształcenia) wskazują jednak, że nie wszystkie jej „elementy” funkcjonują tak, jak tego oczekiwano.

dalej

Bariery w funkcjonowaniu systemu opieki/lutoriatu

0

Przeobrażenia w gospodarce oraz zmiany oczekiwań rynku pracy wymagają elastyczności kształcenia, dostosowywania oferty uczelni do potrzeb tego rynku. Założenia reformy w SGH idą w tym właśnie kierunku.

dalej

Akredytacja a ocena jakości

0

W publikacjach i dyskusjach na temat oceny jakości w szkolnictwie wyższym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej używany jest najczęściej termin „akredytacja”. Jest ona jednak rozumiana niejednoznacznie. Czasami szeroko – jako środek prowadzący do integracji z Europą przez uzyskanie uznania dla dyplomów i wprowadzanego kredytowego (punktowego) systemu studiowania. Z tak pojętą akredytacją związane jest również przekonanie, że spowoduje ona reformy w polityce kadrowej i zarządzaniu finansami oraz redefinicję celów i zadań instytucji szkolnictwa wyższego. W wąskim rozumieniu akredytacja ma stanowić dowód dla rządu, iż dana instytucja oraz przyznawane przez nią dyplomy i stopnie naukowe zachowają wymagany poziom.

dalej

Akredytacja a ocena jakości cz. II

0

W dyskusjach dotyczących celów, jakim ma służyć system zapewnienia jakości kładziony jest nacisk na różne sprawy:

dalej

Charakterystyka projektu instytucji

0

Jak już wspomnieliśmy, pierwszy zawarty kontrakt dotyczył działalności badawczej szkół wyższych. Działalność ta jest szczególnie ważna, ponieważ jakość badań determinuje podniesienie jakości kształcenia.

dalej

Jakość kształcenia i jej ocena w Szkole Głównej Handlowej

0

Niniejszy artykuł mówi o tym, jak w Szkole Głównej Handlowej, w wyniku wprowadzonych reform, powstaje system kształtowania i oceny jakości dydaktyki, co się składa na ten system oraz jakie są perspektywy jego rozwoju.

dalej

Implementacja podstawowych celów państwa

0

System umów umożliwił realizację kilku ważnych celów polityki edukacyjnej państwa:

W ciągu ostatnich lat gwałtownie wzrosła liczba studentów, a szkolnictwo wkroczyło w fazę masowego kształcenia. Nie ulega kwestii, że polityka kontraktowa umożliwiła instytucjom szkolnictwa wyższego wchłonięcie rosnącej liczby studentów, nie powodując kryzysu.

dalej