Podejście J. Crighton

0

J. Crighton opowiada się za akredytacją poszczególnych „cegiełek edukacyjnych”. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń twierdzi ona, iż akredytacja instytucji jest z zasady oparta na bardzo ogólnej ocenie oraz w dużej mierze udzielana na podstawie reputacji akademickiej i prestiżu.

Minimalistyczne podejście do zakresu działań akredytacyjnych ma uzasadnienie w sytuacji istniejącej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Rzetelność przebiegu procesu akredytacyjnego zależy bowiem nie tylko od dobrej woli i kompetencji osób zaangażowanych w ten proces, ale także od rodzaju i rzetelności dostępnych Informacji. A z tym jest kłopot. Szkoły wyższe zbierają jedynie standardowe dane, dotyczące głównie pieniędzy i ludzi wchodzących do uczelni {input), ale nawet te dane są dość ubogie. Nie ma informacji dotyczących np. pochodzenia społecznego studentów, ich poprzednich doświadczeń edukacyjnych czy oczekiwań związanych ze zdobywanym wykształceniem. Jeszcze mniej informacji odnosi się do zachodzących procesów i wyników działalności, np. opinii studentów o procesie dydaktycznym, absolwentów o zdobytym wykształceniu i kwalifikacjach, a także bezrobocia czy rodzaju pracy wykonywanej przez absolwentów.

Podejście J. Crighton jest warte rozważenia, ale chyba niezbyt atrakcyjne dla krajów, które w krótkim czasie powinny ocenić jakość w wielu instytucjach szkolnictwa wyższego. Wyjściem z sytuacji mogłoby być rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem w życie systemu zapewnienia jakości, w którym akredytacja instytucji lub kierunku studiów mogłaby stanowić stadium początkowe. Docelowo chodziłoby o przerzucenie dużej części odpowiedzialności za zapewnienie jakości na uczelnie, które same wypracowywałyby systemy wewnętrznego sterowania jakością. Z analizy dostępnych publikacji wynika, iż najdalej na drodze wdrażania systemu akredytacyjnego posunęły się trzy kraje: Czechy, Węgry I Rumunia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>