Podstawowe opcje w dwustopniowym elastycznym systemie studiów

0

Koncepcja studiów I stopnia nawiązuje bardziej do systemu anglosaskiego niż do typowych 4-letnich studiów zawodowych w polskich uczelniach technicznych czy też do tradycji niemieckiej Fachhochschule. W programach studiów 1 stopnia udział treści podstawowych przekracza bowiem 50% i – choć zajęcia służące wyrabianiu umiejętności inżynierskich wypełniają około połowy czasu studiów – absolwent uzyskuje wykształcenie na tyle ogólne, że jest w stanie:

– podjąć pracę w wielu różnych specjalnościach, zwłaszcza interdyscyplinarnych:

– podjąć samodzielną działalność gospodarczą w zakresie technik elektronicznych i informatycznych lub ogólnie w zakresie związanym ze specyfiką zdobytego wykształcenia:

– podjąć studia II stopnia na tym samym bądź innym wydziale tej samej uczelni, a także w innej uczelni technicznej w kraju lub za granicą:

– twórczo korzystać z możliwości rozwoju zawodowego, jakie stwarza obfitość i dostępność źródeł informacji technicznej oraz różnych form kształcenia ustawicznego.

Program studiów I stopnia jest zatem skonstruowany w taki sposób, że ukończenie 3 lat nauki gwarantuje uzyskanie wiedzy i kwalifikacji stwarzających możliwość znalezienia atrakcyjnej pracy bądź kontynuacji studiów na innym wydziale macierzystej uczelni lub w innej szkole wyższej.

Studia II stopnia, przez analogię ze studiami prowadzącymi w systemie anglosaskim do stopnia Master of Science lub Master of Engineering, mają – w większym zakresie niż obecne 5-letnie jednolite studia magisterskie – wykształcić umiejętność samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów. W związku z tym program tych studiów zawiera znaczny ładunek treści abstrakcyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>