Podstawowe założenia polityki kontraktowej

0

Polityka umowna opiera się na zawarciu kontraktu między państwem a daną instytucją szkolnictwa wyższego – zależnie od potrzeb – w zakresie badań, nauczania lub dokumentacji. Celem tej polityki jest umożliwienie instytucjom szkolnictwa wyższego uzyskania znacznej niezależności, dzięki ustaleniu nowego typu stosunków między państwem a uniwersytetami. Podstawową płaszczyznę dla tych stosunków stanowi tzw. projekt instytucji.

Umowa obowiązuje przez 4 lata. Są w niej ustalone zadania uczelni: te, które odzwierciedlają cele polityki krajowej, określone przez państwo, oraz te, które są specyficzne dla danej instytucji, a ponadto strategie ich realizacji.

W umowie zdefiniowany jest także uzgodniony program sposobów i środków realizacji projektu uczelni. W ramach kontraktu negocjuje się np. tworzenie stanowisk dydaktycznych na następne 4 lata. Tak więc ten czteroletni proces planistyczny umożliwia uczelni opracowanie zasad polityki kadrowej, planowanie nowych stanowisk oraz innych zmian w zakresie zatrudnienia kadry stosownie do harmonogramu, przygotowanego wewnętrznie w uczelni, w konsultacji z Radą Uniwersytetów oraz różnymi jednostkami struktury wewnętrznej.

Umowa odwołuje się do planów inwestycyjnych uczelni, opracowanych w kontekście programu „Uniwersytet 2000″ oraz gwarantuje środki i terminy umożliwiające realizację tego programu.

Relatywny udział środków przeznaczonych na kontrakty w ogólnej wysokości finansowania jest wciąż niewielki (około 5% bieżącej dotacji ogólnej, choć zapewne wzrośnie on wkrótce do 10%). Fundusze kontraktowe mają służyć wspieraniu konkretnej działalności, określonej we wspomnianym wyżej projekcie instytucji.

Negocjowanie umowy to najistotniejszy element w dialogu centrum z uniwersytetem. Ponieważ większość dyskusji toczy się na terenie uczelni, negocjacje stwarzają szczególną sposobność dla uniwersytetów i służb administracji centralnej, aby się wzajemnie lepiej poznać. Czas potrzebny na przygotowanie projektu przez szkołę wyższą został ściśle określony.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>