Podstawowe zasady regulaminowe – kontynuacja

0

Student, który uzyskał pozytywny wynik kontroli postępów studiów oraz wniósł wszystkie opłaty związane z przekroczeniem etapowego limitu jednostek kosztu lub niezaliczeniem zajęć7, jest rejestrowany na kolejny semestr. Rejestracja na poszczególne przedmioty dokonywana jest przez dziekana na podstawie złożonej przez studenta w trakcie trwania poprzedniego semestru deklaracji zawierającej semestralny plan studiów (zestaw przedmiotów). W przypadku konieczności dokonania zmian w planowanym zestawie przedmiotów (z powodu braku miejsc na zajęciach lub niezaliczenia poprzednio wybranych przedmiotów) student ma prawo skorygować swą deklarację najpóźniej w ciągu pierwszego tygodnia zajęć nowego semestru.

Podstawowym okresem rozliczeniowym dla studenta jest etap studiów. Dlatego też wymagania stanowiące przedmiot cosemestralnej kontroli postępów studiów są sformułowane względnie liberalnie: zasadniczym celem tej kontroli jest szybkie wykrywanie przypadków, w których wyniki uzyskane przez studenta wskazują na znikomą szansę ukończenia studiów. W związku z tym niespełnienie wymagań cosemestralnej kontroli postępów studiów prowadzi do skreślenia z listy studentów.

W elastycznym systemie studiów nie ma obowiązku powtarzania nie zaliczonych zajęć, z wyjątkiem bardzo nielicznych przedmiotów obowiązkowych – wymagane jednostki dydaktyczne można uzyskać zaliczając inny przedmiot z danej klasy tematycznej. Rejestracja na ten inny przedmiot jest jednak odpowiednikiem powtarzania przedmiotu, co, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Politechnice Warszawskiej, wymaga wniesienia odpowiedniej opłaty. systemie student taki mógłby zostać skreślony z powodu nadmiernej liczby nie zaliczonych przedmiotów. Należy ponadto zauważyć, że zasada elastycznego tempa studiowania pozwala na wyeliminowanie nielogicznych sytuacji występujących w tradycyjnych systemach studiów, gdzie słabszy student, uzyskujący warunkową rejestrację na kolejny semestr, ma w tym semestrze większe obciążenia niż jego bardziej zdolni koledzy.

– Student może złożyć deklarację „pustą”, nie zobowiązując się do zaliczenia w kolejnym semestrze żadnego przedmiotu – taka decyzja, określana jako „samourlopowanie”, jest akceptowana, jeżeli student ma na tyle zaawansowane studia, że mimo braku postępu w realizacji wymagań programowych uzyska pozytywny wynik kontroli postępów studiów w kolejnym (wyższym) semestrze. Wykortystując ten mechanizm student studiujący w normalnym lub przyspieszonym tempie może sobie pozwolić na jedno- lub dwusemestralną przerwę w studiach, którą może wykorzystać np. na pracę zarobkową lub dłuższy pobyt za granicą. Należy zaznaczyć, że „samourlopowanie” nie jest uwarunkowane zgodą dziekana – jest ono regulaminowo zagwarantowanym prawem studenta.

– Dobry student może ukończyć studia przed terminem. W celu ułatwienia studentom podjęcia decyzji o przyspieszeniu tempa studiów, dla każdej specjalności opracowany jest plan intensywnego studiowania. Określa on zalecany zestaw przedmiotów, jakie należy zaliczać w kolejnych semestrach, aby skończyć studia I stopnia w ciągu 7 semestrów, zaś studia I stopnia (wariant skrócony) oraz studia II stopnia łącznie – w ciągu 8 semestrów.

– Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może rejestrować się na mniejszą niż zalecana liczbę przedmiotów i podjąć pracę zarobkową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>