Podstawowe zasady regulaminowe

0

Możliwość swobodnego kształtowania indywidualnego programu studiów str ,i konieczny warunek zapewnienia elastyczności systemu kształcenia: nie jest to jednak warunek wystarczający. Niezbędnym uzupełnieniem musi tu być mechanizm pozwalający studentom regulować tempo studiowania. W elastycznym systemie studiów przyjęto w związku z tym następujące ustalenie, zwane zasadą elastycznego tempa studiowania:

Student może – w ograniczonym zakresie – ustalać rozkład obciążeń w kolejnych semestrach (liczbę i zestaw przedmiotów) zgodnie ze swoimi predyspozycjami, preferencjami oraz aktualnymi uwarunkowaniami osobistymi.

Zakres swobody w regulowaniu tempa studiowania wynika przede wszystkim z wprowadzonych limitów czasu na ukończenie poszczególnych etapów studiów. Limity te ustalono w sposób następujący: etap A: 6 semestrów od momentu podjęcia studiów, etap B: 8 semestrów od momentu podjęcia studiów, etap C: 10 semestrów od momentu podjęcia studiów, etap D: 5 semestrów od momentu podjęcia studiów II stopnia.

Ponadto, po zakończeniu każdego semestru przeprowadzana jest kontrola postępów studiów. Wyniki osiągnięte przez studenta porównywane są z wymaganiami określającymi m.in.:

– minimalną liczbę jednostek dydaktycznych zdobytych od początku studiów:

– minimalną liczbę zdanych egzaminów (student ma możliwość wyboru sposobu zaliczania niektórych przedmiotów – może wybrać wersję z egzaminem lub bez egzaminu):

– minimalną wartość średniej ważonej ze wszystkich uzyskanych ocen (przy wyznaczaniu tej średniej wagą przedmiotu jest liczba przyporządkowanych mu jednostek dydaktycznych).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>