Podział studentów na specjalności

0

Limity przyjęć na poszczególne specjalności nie zawsze odpowiadają profilowi preferencji studentów dokonujących wyboru specjalności. W przypadku nadmiaru zgłoszeń na daną specjalność, o pozycji na liście rankingowej i ewentualnym przyjęciu decyduje numer semestru, na którym student spełnił warunki wyboru specjalności (im niższy semestr, tym wyższy priorytet) oraz średnia z ocen.

Zmiana grupy specjalności lub specjalności przez studenta. Możliwości zmiany grupy specjalności lub specjalności tworzą się w przypadku powstania wolnych miejsc, np. w efekcie rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów. Aby wykorzystać te możliwości, w celu maksymalnego zaspokojenia preferencji studentów utrzymywana jest lista rankingowa studentów zgłaszających chęć zmiany specjalności, na podstawie której dziekan podejmuje stosowne decyzje. O pozycji na liście decyduje średnia z ocen.

Wybór indywidualnego opiekuna przez studenta. Wybór opiekuna nie jest procesem sformalizowanym i następuje w wyniku uzgodnień między studentem a przyszłym opiekunem. Potencjalny opiekun – mający, np. ze względu na prestiż wśród studentów, nadmiar kandydatów – może dokonać wyboru podopiecznych według dowolnych kryteriów, wśród których wyniki studiów mają zwykle istotne znaczenie.

Rejestracja na określony przedmiot. Dla większości prowadzonych przedmiotów ustalone są limity rejestracyjne, wynikające przede wszystkim z ograniczonej przepustowości laboratoriów. W przypadku nadmiernej liczby studentów pragnących zarejestrować się na dany przedmiot lub daną wersję przedmiotu (np. gdy jest on prowadzony równolegle przez dwóch lub więcej nauczycieli) decyzje rejestracyjne podejmowane są przez dziekana z uwzględnieniem przede wszystkim średniej z ocen.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>