Poglądy na temat satysfakcjonujących wynagrodzeń

0

Pozycja w hierarchii naukowej i stanowisko w uczelni nie tylko warunkują prestiż, różne możliwości i uprawnienia, ale także mają wymiar finansowy. Wyniki merytorycznej oceny działalności pracowników naukowych bywają rozpatrywane w kontekście doceniania tej kategorii osób w społeczeństwie i państwie. Dość powszechnie sądzi się, że praca naukowa jest obecnie niedoceniana, co wyraża się m.in. niskimi wynagrodzeniami nauczycieli akademickich (Osiowski 1995). Wyrazem tego są protesty, jakie podejmują niektóre środowiska naukowe od początku roku akademickiego 1994/95. Niskie wynagradzanie powoduje odpływ kadry naukowej z uczelni oraz zniechęca do podejmowania pracy naukowej zdolnych, młodych absolwentów (Najduchowska, Strzałecki 1994).

Na niskie wynagradzanie pracowników naukowych uczelni i konsekwencje tego zjawiska kładli nacisk nasi respondenci wypowiadając opinie na temat czynników hamujących awans. Niskie wynagrodzenia – zdaniem badanych – z jednej strony nie motywują do wydajnej pracy, z drugiej zaś – zmuszają do podejmowania prac zarobkowych poza uczelnią, często nie związanych z kierunkiem wykształcenia, a więc z posiadanymi kwalifikacjami.

Złe warunki finansowe to nie tylko niskie wynagrodzenia pracowników, lecz również brak pieniędzy na uprawianie nauki, a więc funduszy na badania, wyposażenie laboratoriów, pomoce badawcze, literaturę. Na te zjawiska, utrudniające pracę i rozwój naukowy, pracownicy uczelni wskazywali od dawna (Najduchowska, Wnuk-Lipińska 1990), natomiast poczucie relatywnie niskich wynagrodzeń i konieczność dodatkowej pracy poza uczelnią pojawiło się później, a w ostatnich latach bardzo upowszechniło. W tej sytuacji warto poświęcić nieco uwagi samoocenie pracowników naukowych wyrażanej w postulatach zarobkowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>