Poglądy na temat uprawnień i możliwości stopni naukowych

0

Ogólnie biorąc, pracownicy naukowi przypisują większe uprawnienia i możliwości doktorom habilitowanym, podczas gdy doktorom odmawia się niektórych uprawnień również po spełnieniu dodatkowych warunków. Tak więc nawet w sytuacji, gdy 37% badanych opowiada się za zniesieniem stopnia naukowego doktora habilitowanego, nie wszyscy spośród nich zgodziliby się na przeniesienie jego uprawnień na niższe pozycje naukowe. Świadczy to zatem o wysokiej randze habilitacji w polskim środowisku naukowym. Potwierdza to również fakt, że wśród postulowanych przez respondentów czynników awansu praca habilitacyjna i stopień doktora habilitowanego mają wysoką rangę, uzasadniającą awans akademicki.

Poglądy na temat uprawnień i możliwości, jakie powinny dawać stopnie naukowe różnią się dość znacznie przede wszystkim w zależności od pozycji respondenta w hierarchii akademickiej.

Najwięcej uprawnień, jakie powinien dawać stopień naukowy doktora postulują właśnie doktorzy (tabela 3). Ponad dwukrotnie częściej niż profesorowie I doktorzy habilitowani uważają oni, że stopień doktora powinien umożliwiać uzyskanie tytułu profesora po spełnieniu dodatkowych warunków, podobnie sądzą o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Bardzo niewielu spośród ogółu respondentów uważa, że doktorat powinien umożliwiać uzyskanie tytułu profesora lub stanowiska profesora nadzwyczajnego bez spełnienia dodatkowych warunków, lecz wśród doktorów takich osób jest parokrotnie więcej niż wśród profesorów i doktorów habilitowanych. Doktorzy również częściej niż pozostali stwierdzają, że ich stopień powinien uprawniać do promowania doktorów, recenzowania prac doktorskich, samodzielnego nauczania, samodzielnego prowadzenia badań naukowych oraz kierowania jednostkami badawczymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi. Poglądy magistrów w omawianych kwestiach niewiele odbiegają od opinii wyrażanych przez doktorów, natomiast respondenci zajmujący wyższe pozycje, a więc profesorowie i doktorzy habilitowani, skłonni są znacznie ograniczać uprawnienia związane ze stopniem doktora.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>