Pomysły reformatorskie w kwestii tytułów naukowych

0

Na temat niektórych funkcji przypisywanych Cl w nauce istnieją rozbieżności między poszczególnymi podgrupami badanych. Profesorowie nie tylko najczęściej akceptują istnienie Cl, ale także najczęściej uznają jej prawo do zatwierdzania tytułu naukowego i stopnia doktora habilitowanego. Magistrowie większy nacisk kładą na prawa tej instytucji do pośredniczenia w procesie powoływania recenzentów, natomiast prawie wszystkie pozostałe uprawnienia przyznają jej najrzadziej.

Respondenci nie wysuwają w zasadzie pomysłów reformatorskich lub innowacyjnych pod adresem Cl. W otwartym pytaniu o inne kompetencje, podkreślają niekiedy wagę jej niezależności, a także reprezentatywności dla całego środowiska naukowego. Niewielu badanych wymieniło kompetencje inne niż uwzględnione w ankiecie, potwierdzali oni je lub uszczegółowiali, rzadko tylko sugerowali dalej idące uprawnienia, np. „ustalanie kryteriów awansowania” (A-471), „kontrola i ujednolicenie poziomu doktoratów” (A-588), „czuwanie nad rozwojem pewnych dziedzin nauki” (A – 22), „odbieranie tytułów naukowych (szczególnie profesora) za rażące zaniedbywanie obowiązków lub sposób życia” (A -147). Proponowano też, aby instytucja ta spełniała jakąś namiastkę funkcji akredytacyjnych: „okresowe ocenianie poziomu uczelni i profesorów w niej zatrudnionych” (A – 508), „sprawdzanie poziomu doktoratów lub habilitacji i na tej podstawie nadawanie uczelni praw do nadawania stopni naukowych” (A-547).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>