Postulat zniesienia stopnia doktora habilitowanego

0

Doktorzy habilitowani również są skłonni częściej przypisywać większe uprawnienia posiadanemu stopniowi, najczęściej uznają oni, że powinien on umożliwiać uzyskanie tytułu naukowego i zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego bez spełniania dodatkowych warunków oraz uprawniać do recenzowania prac habilitacyjnych (tabela 4).

Okazuje się, że pozycja w hierarchii akademickiej nie tylko wpływa na stosunek do systemu awansu, ale także sprzyja różnicom w postrzeganiu i postulowaniu uprawnień oraz możliwości związanych z posiadaniem określonych stopni. Z wyższym stopniem wiążą się bowiem określone uprawnienia, które chcą utrzymać mające go osoby. Uprawnień tych domagają się jednak respondenci dla pracowników nie mających wprawdzie stopnia naukowego doktora habilitowanego, lecz dysponujących (oprócz doktoratu) dostatecznymi kwalifikacjami, potwierdzonymi nie rozprawą i przewodem habilitacyjnym, ale innymi osiągnięciami w pracy naukowej, dydaktycznej i zawodowej.

W ślad za rozszerzeniem się zakresu obowiązków pracowników naukowych lub sfery ich aktywności, niektórzy z nich sądzą, że osiągnięcia w tej rozszerzonej sferze powinny ich także nobilitować pod względem naukowym. Należy dodać, że postulat zniesienia stopnia doktora habilitowanego nie zawsze rozumiany jest dosłownie, często krytykuje sie tylko jego formalizm i nieefektywne blokowanie usamodzielnienia osób wartościowych dla uczelni i nauki, a więc kwestionuje się wymóg rozprawy habilitacyjnej jako jedynej drogi do uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Proponuje się nawet ostrzejszą selekcję, ale na podstawie rzetelnych kryteriów, oraz uwzględnienie rzeczywistego dorobku, niekoniecznie potwierdzonego rozprawą. Tak się zresztą już dzieje w niektórych uczelniach.

W przekonaniu około 70% badanych osób podstawą do przyznania w ich uczelni stopnia naukowego doktora habilitowanego jest wyłącznie rozprawa habilitacyjna. 18% respondentów stwierdza, że w ich uczelniach przynaje się ten stopień również bez rozprawy, ale na podstawie znacznego dorobku naukowego w postaci zbioru artykułów lub osiągnięć zawodowych: projektów, konstrukcji.

Postulat zniesienia stopnia doktora habilitowanego łączy się z propozycją podniesienia wymagań wobec prac doktorskich, a także wobec doktorów w przypadku dalszego awansu. Tak więc, przynajmniej teoretycznie, różne postulaty rozwiązań systemu uzyskiwania tytułu i stopni naukowych mają na celu rzetelną, opartą na trafnej ocenie przydatności kandydata, legitymizację pozycji zajmowanej w hierarchii akademickiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>