Pozycja w hierarchii akademickiej

0

Jednocześnie nasiliła się krytyka sposobu uzyskiwania stopnia naukowego doktora habilitowanego, kwestionowano zasady i kryteria przyznawania tego stopnia, a w skrajnych przypadkach domagano się jego zniesienia, co oczywiście wywołało zdecydowany sprzeciw niektórych środowisk i osób. W dyskusji tej ważnym elementem było stanowisko Forum Asystentów i Adiunktów w sprawie zmian w sferze szkolnictwa wyższego. Stanowisko to oparto m.in. na wynikach badań przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich nie będących profesorami. Stwierdzono w nim m.in., że 90% tych nauczycieli odrzuca obowiązujący model kariery akademickiej, a zwłaszcza obowiązkową habilitację, stanowiącą ustawowy próg do tej kariery. Forum proponowało zmianę odpowiednich ustaw, zmierzającą do przyspieszenia i urzetelnienia sposobów oceny oraz awansu kadry naukowo-dydaktycznej (Stanowisko… 1993).

Wobec zróżnicowania stanowisk powstała potrzeba przeprowadzenia reprezentatywnych badan ogólnopolskich dotyczących spornych kwestii. Sądzono przy tym, że wyniki takich badań będą przydatne przy projektowaniu lub zmianach przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego.

Jedna z hipotez przyjętych w projekcie badań brzmiała następująco: Pozycja w hierarchii akademickiej ma wpływ na ocenę systemu awansowania stosowanego w uczelniach oraz jest zmienną sprzyjającą zróżnicowaniu propozycji i postulatów dotyczących tego systemu. Wyniki weryfikujące tę hipotezę przedstawimy w niniejszym artykule, skupiając się głównie na:

– ogólnej ocenie systemu awansu stosowanego w uczelniach oraz opiniach na temat niektórych rozwiązań ustawowych dotyczących przebiegu kariery akademickiej:

– postulatach dotyczących słusznego wynagradzania pracowników naukowych oraz znaczenia w jego ustalaniu pozycji w hierarchii akademickiej:

– poglądach na rolę uczelni w promowaniu kadr naukowych oraz na potrzebę i zakres ingerencji instytucji ponad-1 pozauczelnianych w proces awansu pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych. Zagadnienia te omówimy na tle pozycji respondentów wyznaczonej tytułem naukowym i stopniami naukowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>