Prace programowe w elestycznym systemie studiów

0

Innowacje w sposobie definiowania planów studiów i programów nauczania wprowadzone w elastycznym systemie studiów wymagają nowego spojrzenia na sposób realizacji prac programowych w instytucji akademickiej.

Tradycyjnie, gruntowne zmiany planów studiów i programów nauczania następują co kilka lat i są realizowane w sposób centralny, przez komisje powoływane do wykonania tego zadania przez radę wydziału lub organ jej równoważny. W przypadku dużych wydziałów bądź innych jednostek organizujących kształcenie, ze względu na złożoność i szczegółowość zadania (kilkaset przedmiotów, kilka kierunków studiów) prace komisji trwają zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy i wymagają znacznego wkładu pracy jej członków. Ponadto brak wyraźnie określonej indywidualnej odpowiedzialności za uzyskany produkt finalny może być przyczyną wielu niefortunnych decyzji, których korekta jest możliwa dopiero w wyniku następnej, podobnej akcji zmian programowych.

Praktyka stosowana obecnie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW ze względu na ograniczenia formalne różni się nieco od zarysowanego modelu, jednakże duch przyjętych rozwiązań jest właśnie taki. W elastycznym systemie studiów prace programowe obejmują:

– stworzenie oferty programowej, tzn. określenie struktury klas tematycznych, zestawu przedmiotów w każdej klasie oraz programów i atrybutów poszczególnych przedmiotów:

– sformułowanie, dla każdej specjalności, wymagań programowych i planu wzorcowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>