Problem jakości w dyskusjach środowiskowych

0

W omawianej kwestii nie ma oficjalnych stanowisk poszczególnych szkół wyższych: istnieją jedynie bardzo zróżnicowane opinie osób reprezentujących te uczelnie. Zgromadzony materiał, którego źródłem są przede wszystkim spotkania, seminaria i dyskusje, nie zaś badania socjologiczne, nie daje podstaw do szacunków liczbowych w tym sensie, że nie uprawnia do określenia relacji ilościowych między zwolennikami i przeciwnikami wprowadzenia pod jakąkolwiek postacią systemu zewnętrznych ocen jakości kształcenia. Trzeba też podkreślić, że w powoływanych spotkaniach i seminariach uczestniczyli przedstawiciele różnego szczebla władz uczelni: dziekani, prorektorzy, dyrektorzy instytutów. Nauczyciele akademiccy nie pełniący funkcji administracyjnych stanowili tam zdecydowaną mniejszość. Dysponujemy zatem możliwością określenia w ogólnych zarysach stosunku do problemu oceny jakości w szkolnictwie wyższym wyróżnionych kategorii nauczycieli akademickich, przede wszystkim jednak przedstawicieli władz uczelni.

W większości przypadków merytoryczną podstawę czy punkt wyjścia w łych dyskusjach stanowił projekt systemu akredytacji i klasyfikacji uczelni, opracowany – w wyniku konsultacji ze środowiskiem akademickim – przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego2. Jego założenia, obecnie weryfikowane na dwóch wybranych kierunkach studiów: lekarskim i fizyki, zostały zaprezentowane m.in. na środowiskowym seminarium konsultacyjnym, z udziałem przedstawicieli Rady Europy3, zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej4.

Międzyuczelniane dyskusje nad jakością kształcenia podejmowane są bądź w relacji do dyscyplin wiedzy, bądź też typu uczelni. Na niektórych wydziałach (dyscypliny, dziedziny wiedzy) problem jakości omawiany jest na poziomie władz wydziałów (dziekanów, prodziekanów). Równolegle organizowane są – zróżnicowane pod względem skali – seminaria dla przedstawicieli uczelni jednego typu, np. technicznych . Stałe spotkania, na których często akcentowane są różne aspekty oceny jakości kształcenia, odbywają się w Szkole Głównej Handlowej, grupując przedstawicieli państwowych i niepaństwowych uczelni ekonomicznych, oraz w ramach Międzyuczelnianego Forum Dyskusyjnego, działającego pod patronatem tej uczelni od 1993 r.°.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>