Procedura akredytacyjna

0

Przy ustalaniu zasad przebiegu postępowania akredytacyjnego oparto się na doświadczeniach organizacji akredytacyjnych innych krajów. Przyjęto stosowany w większości przypad- kó’ chemat postępowania, w myśl którego podstawą decyzji o przyznaniu akredytacji jest doi .lanie przez szkołę tzw. samooceny, a następnie przeprowadzenie oceny zewnętrznej przez specjalnie do tego celu powołany zespół, składający się z przedstawicieli innych szkół (tzw. peer review). Procedura postępowania akredytacyjnego przyjęta przez SEM FORUM obejmuje 6 etapów:

– 1. Zgłoszenie programu do akredytacji

Szkoła zainteresowana uzyskaniem akredytacji nawiązuje kontakt z Sekretariatem Komisji Akredytacyjnej i wypełnia specjalny formularz aplikacyjny. Informacje w nim zawarte stają się podstawą do podjęcia przez Komisję Akredytacyjną decyzji o rozpoczęciu postępowania akredytacyjnego. Równocześnie powoływany jest 3-osobowy zespół oceniający do przeprowadzenia oceny programu i wizytacji szkoły.

– 2. Ocena programu przez samą szkołę

Szkoła dokonuje oceny prowadzonego przez siebie programu na podstawie specjalnie skonstruowanego kwestionariusza. Analizuje różne aspekty programu i przeprowadza wstępną ocenę spełnienia przez siebie standardów jakości przyjętych przez SEM FORUM.

– 3. Przygotowanie wizytacji szkoły

Informacje zgromadzone przez szkołę podczas samooceny stanowią punkt wyjścia dla pracy zespołu oceniającego. Zespół ustala, jakich informacji mu brakuje i które problemy wymagają dokładniejszego zbadania podczas wizytacji. Zapotrzebowanie na informacje zostaje przekazane kierownictwu szkoły i staje się podstawą ustalenia szczegółowego programu wizytacji zespołu w szkole.

– 4. Przeprowadzenie wizytacji szkoły przez zespół oceniający

Program 2-dniowej wizytacji powinien obejmować spotkania oraz dyskusje z kierownictwem szkoły, jej wykładowcami i słuchaczami, a także analizę dokumentacji.

– 5. Przygotowanie raportu oceniającego wraz z rekomendacją

Po przeprowadzeniu wizytacji zespół oceniający przygotowuje raport zawierający całościową ocenę programu. Zespół jest również zobowiązany do wyrażenia swojej opinii w sprawie przyznania programowi akredytacji przez Komisję Akredytacyjną. Szkoła ma prawo przedstawić Komisji Akredytacyjnej swój komentarz do raportu zespołu oceniającego.

– 6. Podjęcie decyzji o akredytacji programu

Na podstawie opinii zespołu oceniającego oraz dokumentacji zebranej podczas postępowania akredytacyjnego Komisja Akredytacyjna podejmuje decyzję o udzieleniu (bądź nieu- dzieleniu) programowi akredytacji. Wdrożenie przez szkołę ewentualnych zaleceń Komisji jest nadzorowane przez Sekretariat Komisji.

Wdrażanie systemu akredytacyjnego zapoczątkowano podpisaniem w dniu 4 lipca 1994 r. Porozumienia szkół biznesu na rzecz jakości kształcenia. W październiku tego roku Walne Zgromadzenie Porozumienia przyjęło ostateczną wersję regulaminu funkcjonowania systemu i powołało 16-osobową Komisję Akredytacyjną. W jej skład weszli reprezentanci 12 szkół – sygnatariuszy Porozumienia oraz praktycy i wykładowcy delegowani przez Zarząd SEM FORUM.

Na swym inauguracyjnym posiedzeniu Komisja podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania akredytacyjnego wobec trzech programów MBA zgłoszonych przez szkoły uczestniczące w Porozumieniu. Zainteresowane szkoły przystąpiły do przeprowadzania samooceny.

Przewiduje się, iż pierwsze decyzje o udzieleniu akredytacji zostaną podjęte późną wiosną 1995 r. Równocześnie w ramach SEM FORUM rozpoczęto opracowywanie standardów jakości dotyczących licencjatu z zarządzania i marketingu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>