Program wizytacji

0

Ust odwołujący wizytację, z uzasadnieniem tej decyzji, przekazywany jest równocześnie do zainteresowanej szkoły oraz do przewodniczącego Komisji Akredytacyjnej. Szkoła może jednak zażądać przeprowadzenia wizytacji mimo negatywnej opinii zespołu oceniającego. Jeśli nie ma przeszkód w odbyciu wizytacji, w liście przewodniczącego zespołu oceniającego potwierdzającym wizytę powinny znaleźć się:

– szczegółowe oczekiwania zespołu związane z planowaną wizytacją (m.in. problemy, które będą dyskutowane: osoby, z którymi zespół chciałby się spotkać itp.):

– zagadnienia poruszane w kwestionariuszu samooceny, które wydają się niejasne, sprzeczne czy niekompletne:

– wykaz informacji, które powinny być udostępnione zespołowi podczas wizytacji w szkole:

– wykaz informacji do uzupełnienia danych z kwestionariusza samooceny (informacje te mogą być dostarczone jeszcze przed wizytacją lub w trakcie jej trwania):

– rodzaje dokumentów, z jakimi zespół będzie chciał się zapoznać podczas wizytacji:

– proponowany szczegółowy program wizytacji.

List potwierdzający wizytację powinien zostać dostarczony do szkoły co najmniej 30 dni przed jej rozpoczęciem. Zespół oceniający przeprowadza 2-dniową wizytację w szkole. Członkowie zespołu ustalają na wstępie podział zadań w związku z przygotowaniem końcowego raportu oceniającego.

Podczas wstępnego spotkania zespołu z kierownictwem szkoły jego przewodniczący przedstawia ceie procesu akredytacji oraz zadania stojące przed zespołem oceniającym, sygnalizuje problemy wynikające z wstępnej analizy zebranych dotychczas danych oraz uzgadnia szczegółowy program wizytacji.

Program wizytacji powinien obejmować spotkania i dyskusje z osobami wskazanymi przez zespół oceniający, analizę dokumentacji, zapoznanie się z warunkami realizacji procesu dydaktycznego oraz pracę własną zespołu.

Obowiązek zapewnienia członkom zespołu warunków do sprawnego i niezakłóconego przeprowadzenia spoczywającej na nich misji spoczywa na kierownictwie wizytowanej szkoły. Podczas końcowego spotkania z kierownictwem szkoły zespół oceniający powinien przedstawić swoje wstępne spostrzeżenia, wnioski i wątpliwości. Jeśli to możliwe, powinien również ujawnić swoje stanowisko w kwestii udzielenia ocenianemu programowi rekomendacji (lub jej nieudzielenia).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>