Progresja i regresja – dalszy opis

0

Można by przypuszczać, że bardziej ogólne, a wskutek tego bardziej realne wnioski nasunęłyby się, gdyby potraktować łącznie biologiczny, kulturowy i moralny aspekt i badać całokształt zagadnień dotyczących człowieka. Jego usterki w budowie fizycznej doprowadziły do podniesienia poziomu środowiska kulturowego i wybitnego rozwoju umysłowego, który niewątpliwie podniósł jego standard życiowy. Oznaczało to stopniowy „postęp do coraz lepszych warunków”. Pedomorficzna elastyczność człowieka, w zestawieniu z gerontomorficzną stabilnością małp człekokształtnych, stanowi najlepsze zabezpieczenie przeciwko wczesnemu wygaśnięciu w ciągle zmieniającym się środowisku. Wydaje się to przeważać drobne defekty fizyczne związane z wyprostowaną postawą, bez której mózg człowieka nie mógłby się tak rozwinąć. Jeżeli pewna regresja biologiczna doprowadziła do znacznej progresji kulturowej i umysłowej, można to zapisać na dobro. Nie przeprowadzono tu jednak, jak to już zostało podkreślone, żadnych rozważań na temat progresji moralnej, bez której postęp kulturowy mógłby stanowić najwyższe zło. Człowiek może ulec regresji, jeżeli jego zdolności umysłowe i wynikająca z nich władza nad światem materialnym i jego siłami nie jest skierowana na przyszłe polepszenie. Jednakże w fakcie, że bieg ludzkiej ewolucji doprowadził do dziedziczności tylko tych genów, które sprawiły, że stworzenie ludzkie jest tak odmienne od innych — tkwi potencjalny postęp. Geny te, pielęgnowane we właściwym środowisku kulturowym i kontrolowane głębokimi zasadami moralnymi, mogą poprowadzić całą ludzkość do osiągnięcia ideałów, symbolizowanych przez utopię.

Tak więc zagadnienie, czy krzywe wykresów morfologicznego i kulturowego rozwoju wskazują postępowy czy wsteczny kierunek ludzkiej ewolucji, zależy całkowicie od obecnego i przyszłego zachowania się człowieka. Zadaniem obecnego i przyszłych pokoleń jest więc zapewnić, aby idąca w górę krzywa na wykresach oznaczała postęp. Jest to możliwe tylko wówczas, jeśli dopuści się psychiczną stronę człowieka do kontrolowania i kierowania przyszłym biegiem jego rozwoju kulturowego. Wówczas człowiek przetrwa i wówczas spełnią się słowa Bertranda Russela: „Istnieją wszelkie podstawy, aby oczekiwać triumfów przyszłości, niewymiernie przekraczających triumfy przeszłości”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>