Przebieg rozwoju kulturowego

0

Taki sam przebieg rozwoju kulturowego wynika z C3. Wykres przebiega po linii odpowiadającej na osi odciętych czasowi sprzed przeszło 500 000 lat, aż do momentu użycia sań. Nie wiadomo, kiedy zostały one użyte po raz pierwszy, najwcześniejsze jednak dowody pochodzą z malowideł jaskiniowych z młodszego paleolitu (rys. 40). Nie wiadomo również, kiedy dokładnie zaczęto używać koła, niewątpliwie jednak pomysł ten doprowadził bezpośrednio do osiągnięcia dalszego postępu we wzroście szybkości.

Mimo braku dokładnych danych, nie ulega wątpliwości, że zestawienie kilku punktów daje właściwy obraz zmian w szybkości, jakie wówczas nastąpiły. Zrozumiałe, że wykres ten wykazuje równie gwałtowny wzrost, jak poprzednie wykresy kulturowe, gdyż wzrost szybkości transportu mechanicznego jest pośrednio zależny od rozwoju kryteriów CI i C2. Nie można by na przykład zbudować samochodu bez powiększenia liczby będących do dyspozycji materiałów i szerokiego wachlarza narzędzi, przy równoczesnym wyspecjalizowaniu szeregu wykonywanych czynności w przemyśle motorowym.

Badania, od których zależy ostatni wykres, zostały podjęte bardziej z ciekawości niż z przekonania, że dadzą one pożyteczne wyniki. Jednakże analiza uzyskanych liczb wydaje się w pełni uzasadniać celowość badań. Początkowo uważano, że dzięki pewnym specyficznym pomiarom uzyska się liczby szacunkowe odnośnie złożoności narzędzi lub maszyn i tym samym określi się ich miejsce na wykresie kulturowym. Ponieważ okazało się to niewykonalne, oraz z uwagi na fakt, że każda wykształcona osoba posiada jakieś własne wyobrażenia odnośnie kulturowej wartości różnych narzędzi, uznano za interesujące dokonać przeglądu statystycznego fachowych opinii na ten temat, aby na tej podstawie osądzić, czy w ogóle istnieje jakaś logiczna i rzeczowa wspólna opinia. Otóż opinia taka nie tylko istnieje, lecz sądząc z porównania wykresów C4 z innymi wykresami, można tę przeciętną opinię uznać za wiarygodną, pomimo dużego zakresu różnic w wypowiedziach poszczególnych osób.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>