Przyczyny ewolucji człowieka – kontynuacja

0

Nie są jeszcze dokładnie znane przyczyny, dla których geny podlegają mutacji, wiadomo jednak, że ciepło i wystawienie na działanie promieni elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości (promienie y i X) oddziały wuj ą na tempo mutacji. Dlatego też wydaje się prawdopodobne, a może nawet pewne, że zmiany w promieniowaniu słonecznym (wraz z wszelkimi wynikającymi stąd zmianami klimatycznymi powodują, że gatunki poddane ich działaniu mogą przetrwać lub wygasnąć.

Drugą przyczyną różnic w częstości mutacji jest krzyżowanie zachodzące między gatunkami a podga- tunkami, na skutek czego mogą powstać nowe typy genów, co spowoduje pojawienie się nowych cech u mieszańców.

Trzecim czynnikiem wpływającym na tempo mutacji jest spontaniczne i przypadkowe występowanie nowych genów w organizmach prowadzące do tzw. przypadkowych cech dziedzicznych. Obecnie wiadomo, że takie przypadkowe mutacje zdarzają się, nie są jednak znane ich przyczyny. Możliwe, że działają tu pewne czynniki zewnętrzne, czyli środowiskowe, nie zostało to jednak dotychczas stwierdzone.

Niezależnie od tego, jaka jest przyczyna mutacji, występują one nagle i nie odznaczają się stopniowymi zmianami. Używając języka fizyków, są to „Skoki kwantowe”. Należy podkreślić, że mutacje, w wyniku których powstają nowe geny, niekoniecznie muszą prowadzić do odchyleń u jednostki lub gatunku. Zachodzi potencjalna możliwość takich odchyleń, urzeczywistniających się jednak jedynie wówczas, jeżeli zaistnieją odpowiednie warunki środowiskowe, czyli kiedy zaczyna działać prawo doboru naturalnego, prowadzące do utrzymania się najlepiej przystosowanego do otoczenia. Tak więc, jak to wskazuje Haldane, „wydawałoby się, że dobór naturalny stanowi najważniejszą przyczynę zmian ewolucyjnych jako takich”. W ten sposób pierwotne koncepcje Darwina są wciąż możliwe do utrzymania, wymagają jedynie uzupełnienia, na Skutek odkrycia genów i ich mutacji.

Zastosujemy tę wiedzę o procesach ewolucyjnych do krzywych na rys. 53 w celu ustalenia, o ile to okaże się możliwe, obrazowanych przez nie przyczyn zmian w rozwoju człowieka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>