Realizatorzy działalności akredytacyjnej

0

Szkoła powinna dbać o rozwój i ciągłe doskonalenie programu. Za realizację tego zadania odpowiedzialna jest Rada Programu, składająca się z przedstawicieli kierownictwa szkoły, wykładowców, praktyków i słuchaczy.

Standardy w tym obszarze obligują szkołę do dysponowania stałymi, odpowiednio wyposażonymi pomieszczeniami dydaktycznymi, laboratorium komputerowym, sprzętem do kopiowania i publikowania materiałów szkoleniowych, biblioteką dostępną codziennie dla słuchaczy oraz zapleczem gospodarczym umożliwiającym serwowanie napojów w czasie przerw w zajęciach.

Przyjmuje się, iż każdy kurs powinien mieć swojego kierownika merytorycznego i organizacyjnego. Powinna też być prowadzona wystarczająco szczegółowa dokumentacja realizacji programu. Generalnie przyjęto założenie, że opisane wyżej standardy stanowią jedynie minimum wymagań jakościowych. Każda szkoła może te wymagania zaostrzyć według swego uznania i posiadanych możliwości. Szkoła chcąca uzyskać akredytację swojego programu nie może jednak nie spełniać któregoś z przyjętych kryteriów.

Funkcjonowanie systemu akredytacyjnego opiera się na trzech ogniwach: Porozumieniu szkól biznesu na rzecz jakości kształcenia, powoływanej przez nie Komisji Akredyta- ( inej oraz zespołach oceniających tworzonych ad hoc do oceny poszczególnych programów.

Walne Zgromadzenie Porozumienia ustala ogólne zasady prowadzenia działalności akredytacyjnej, wyznacza budżet przedsięwzięć akredytacyjnych, powołuje członków Komisji Ak- rr dytacyjnej oraz rozpatruje odwołania od podjętych przez nią decyzji.

Właściwą działalność akredytacyjną prowadzi Komisja Akredytacyjna, powołana przez członków Porozumienia oraz Zarząd SEM FORUM. Komisja nadzoruje przebieg postępowa- n akredytacyjnego oraz podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu programowi akredytacji IUJ pozbawieniu go jej.

Do szczegółowej oceny merytorycznej poszczególnych programów Komisja będzie powoływać zespoły oceniające, składające się z przedstawicieli innych szkół oraz reprezentantów świata biznesu.

Ocena dokonana przez zespół oraz sformułowana na jej podstawie opinia (rekomendacja) stanowią główne przesłanki do podjęcia ostatecznej decyzji o udzieleniu akredytacji przez Komisję. Ocena zespołu dokonywana jest na podstawie szczegółowej analizy danych zawartych w kwestionariuszu samooceny oraz wyników wizytacji przeprowadzonej w szkole.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>