Reformy w wyższym szkolnictwie ekonomicznym a jakość kształcenia

0

W ostatnich latach wiele polskich uczelni podejmuje reformy, których celem jest dokonanie korzystnych zmian w organizacji dydaktyki i szeroko pojętego zarządzania szkołami, w wyniku czego ma podnieść się jakość oferowanego kształcenia. Potrzeba dokonywania takich przeobrażeń jest powszechnie postrzegana, same zmiany zachodzą jednak w różnym tempie, różny też jest stopień ich radykalności. Także sposoby ich przeprowadzania nie są jednakowe: można rzec, że poszczególne grupy szkół są w różny sposób stymulowane do ich dokonania i inaczej je wprowadzają.

Szczególnie silne przeobrażenia treści i toku studiów zachodzą w Polsce w uczelniach ekonomicznych. Przyczyn szczególnej podatności tych szkół na reformy można upatrywać w kilku czynnikach:

– Wyższe szkoły ekonomiczne są najmocniej związane z powstającą gospodarką rynkową – mają wszak dostarczać dla niej kadr:

– Pojawiła się silna konkurencja dla ekonomicznych uczelni państwowych w postaci niepaństwowych szkół ekonomicznych i menedżerskich.

– Ku wyższym szkołom ekonomicznym skierowana została szczególnie efektywna pomoc zagraniczna, m.in. w postaci uruchamiania programów o standardach międzynarodowych (Master of Business Administration – MBA i inne), których jakość gwarantowana była przez partnerów zagranicznych.

Wymienionym czynnikom, które oddziaływały na uczelnie „z zewnątrz” towarzyszyły oddziaływania sprzyjające reformie, a płynące z samych szkół. Można do nich zaliczyć:

– Coraz wyższe i lepiej wyartykułowane oczekiwania studentów dotyczące ich edukacji.

– Świadomość, przynajmniej części kadry nauczającej, że wiedza przekazywana w tych uczelniach nie odpowiada standardom światowym i potrzebom gospodarki oraz że programy wymagają radykalnych zmian, wykładowcy zaś – zmiany kwalifikacji.

Przy braku centralnych mechanizmów doskonalenia kształcenia, środowiska nauczycieli ekonomii i zarządzania rozpoczęły samodzielne budowanie struktur mogących sprzyjać reformom w skali ponaduczelnlanej. Podjęto wiele Inicjatyw o zasięgu ogólnopolskim, sprzyjających doskonaleniu kształcenia, a zarazem stanowiących zaczątki ponaduczelnlanych struktur poziomych, które mają służyć doskonaleniu i samoocenie jakości. Mowa tu przede wszystkim o Zespole Koordynacyjnym ds. Reformy Studiów Ekonomicznych czy Stowarzyszeniu Edukacji Menedżerskiej FORUM.

Można więc bez wahania powiedzieć, że zmiany społeczne i gospodarcze, które zaszły w Polsce w ubiegłych latach, wyzwoliły bardzo silną motywację do podnoszenia jakości studiów ekonomicznych. Szkoła Główna Handlowa jest jedną z tych uczelni, które skutecznie wykorzystują możliwości reformowania stworzone przez ustawę z 1991 r.1. Czy wprowadzone reformy zaowocowały podniesieniem jakości kształcenia? Jak oceniano tę jakość? O tych sprawach mówimy w dalszym ciągu tekstu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>