Rola uczelni w promowaniu kadr naukowych

0

W celu uzyskania awansu naukowego lub przechodzenia przez kolejne stanowiska akademickie dorobek pracownika naukowego musi być sprawdzony, potwierdzony i uznany za wystarczający do nadania stopnia, tytułu lub zatrudnienia na określonym stanowisku. To sprawdzanie i potwierdzanie prawa do zajmowania należnej pozycji akademickiej powinno się opierać na uznanych w nauce kryteriach oceny oraz być dokonywane przez osoby lub instytucje cieszące się autorytetem w środowisku naukowym. Wszelkie złagodzenie kryteriów lub dokonywanie ocen i awansowanie przez autorytety nie potwierdzone w nauce może nie tylko wywołać sprzeciw lub niezadowolenie w środowiskach naukowych, ale także obniżyć prestiż osób zajmujących owe pozycje oraz prestiż danego tytułu, stopnia lub stanowiska.

Zasady uzyskiwania stopni naukowych i tytułu naukowego określone są ustawą. Powstaje pytanie, czy środowisko naukowe aprobuje rozstrzygnięcia ustawy, czy też postuluje jakieś w nich zmiany, jak postrzega owe autorytety, godne nadawania rangi i nagradzania dorobku naukowego? Gdzie i przez kogo – zdaniem respondentów – powinny być nadawane stopnie naukowe i tytuł naukowy, informują wyniki przedstawione w tabeli 5.

Większość badanych osób w zasadzie aprobuje rozstrzygnięcia ustawy dotyczące instytucji nadających tytuł i stopnie naukowe. Stosunkowo mały odsetek respondentów skłonny jest dać uczelni uprawnienia do zatwierdzania tytułu naukowego, a zatwierdzanie stopnia doktora powierzać instytucjom poza- iub ponaduczelnianym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>