Rozwój rodowy człowieka

0

Przede wszystkim należy położyć nacisk na to, że połączenie serii punktów odnoszących się do różnych szkieletów i gatunków n i e oznacza genetycznego powiązania pomiędzy poszczególnymi szkieletami. Wykresy to nie drzewa genealogiczne, lecz po prostu zobrazowanie następstwa czasu pewnych wskaźników antropologicznych. Fakt, że wszystkie wykresy początkowo (dla zamierzchłych czasów) dają pojedyncze linie, nie pozwala wysnuć jakiejś orto- albo mono- genicznej teorii ewolucji człowieka. Idealnym rozwiązaniem byłoby sporządzenie osobnych wykresów dla każdego rodzaju lub gałęzi, brak jednak odpowiedniej liczby szkieletów, które by dostarczyły danych do takich wykresów. Dopiero, gdy stanie się dostępna duża liczba szkieletów pochodzących z różnych miejsc, można będzie ustalić, czy człowiek pochodzi od jednej formy Naczelnych (teoria monogeniczna), czy też od wielu różnych Naczelnych (teoria polige- niczna). W tym drugim przypadku niezbędne byłyby osobne wykresy rozwój rodowy/czas. Innymi słowy, jednoliniowe wykresy dla najwcześniejszych okresów (rys. 53) nie podważają polifiletycznej teorii Klaatscha, ponieważ nie dotyczą one tego specyficznego problemu. Gdy odnajdziemy wystarczającą liczbę szkieletów, można będzie uzyskać dane do osobnych wykresów orangutana – linia mongoloidalna, goryla – linia negroidalna, przy czym, być może, biorą one początek od różnych prymitywnych małp człekokształtnych, pochodzących z różnych miejsc. Obecnie jednak jest to jeszcze niewykonalne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>