Skąd zainteresowanie problemem?

0

Źródło zainteresowania na całym świacie problemem jakości w szkolnictwie wyższym i je go zasięg (Vroeijenstijn 1995) tłumaczy kontekst, w jakim pojęcie to pojawia się najczęściej: jest nim efektywność i autonomia. W latach sześćdziesiątych w wielu krajach – z inicjatywy i pod silnym nadzorem rządów – powstał nieakademicki sektor kształcenia, a w latach siedemdziesiątych – na skutek „szoku paliwowego” – drastycznie ograniczono środki na edukację. Realizacja wdrażanych wówczas reform, opartych na założeniu wielkich nakładów na szkolnictwo, dokonywała się zatem w warunkach poważnych ograniczeń budżetowych. Niejednoznaczna ocena wyników wdrożeń innowacji edukacyjnych, narzuconych środowisku akademickiemu, bo pochodzących z zewnątrz (Cerych, Sabatier 1986), doprowadziła do częściowego odstąpienia niektórych krajów od centralnego sterowania szkolnictwem wyższym i kontroli na rzecz zwiększenia zakresu samodzielności oraz odpowiedzialności uczelni. Od tej pory pojęcia efektywności i oceny jakości kształcenia stały się podstawowymi wyznacznikami kierunku polityki edukacyjnej wobec instytucji szkolnictwa wyższego: ilustrują tę tezę przykłady wielu państw (Neave, Vught, ed. 1991).

Nadzorowanie przez rządy krajów Europy Zachodniej przebiegu kształcenia zastąpiła ocena jego wyników (różnie definiowanych) na podstawie wynegocjowanych z uczelniami mechanizmów samooceny. W rezultacie tych procesów powstały ośrodki zajmujące się oceną jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym: problem ten omawiany jest szerzej w kilku artykułach zamieszczonych w niniejszym tomie. Warto jednak zauważyć, że idea zastąpienia opartej na centralnym sterowaniu relacji między rządami i szkolnictwem wyższym mechanizmami samoregulacji krystalizowała się długo i zapewne jej autorstwo można przypisać środowisku akademickiemu: idący za nią system monitorowania jakości stanowi – jak można sądzić – cenę osiągniętego przez uczelnie poziomu niezależności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>