Skierowanie na okresowe studia lub praktykę za granicą

0

Co roku kilkudziesięciu studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW ma szansę zdobyć cenne doświadczenia studiując przez jeden semestr na którejś z uczelni zachodnich lub odbywając praktykę wakacyjną na uczelni, w instytucie badawczym lub przedsiębiorstwie produkcyjnym w Europie Zachodniej. Kwalifikacja na tego typu wyjazdy, realizowane w ramach programu TEMPUS i innych programów współpracy międzynarodowej, odbywa się według różnorodnych kryteriów, jednakże dobre wyniki studiów mają zwykle podstawowe znaczenie.

W istocie cały system ustaleń regulaminowych w elastycznym systemie studiów skonstruowany jest w ten sposób, aby premiować studentów pracujących z maksymalnym zaangażowaniem i stwarzać im jak najlepsze warunki dalszego rozwoju.

Oprócz wymienionych powyżej mechanizmów wiążących jakość studiów z możliwością korzystania z ograniczonych zasobów, wyniki studiowania znajdują oczywiście odzwierciedlenie także w kryteriach przyznawania pomocy materialnej (stypendiów za wyniki w nauce). Obowiązujący system naliczania opłat za nie zaliczone (powtarzane) przedmioty oraz ulg w tych opłatach, np. w postaci premii wyrażonych w jednostkach kosztu, stanowi dodatkowy bodziec do osiągania dobrych wyników w nauce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>