Spsób sformułowania wymagań systemowych

0

W pracach realizowanych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW sformułowanie projektu wymagań programowych i planu wzorcowego danej specjalności jest zadaniem jej kierownika – kierownicy specjalności powoływani są, zwykle z grona profesorskiego, przez Radę Wydziału na wniosek dziekana. Nad klasą tematyczną sprawuje nadzór jej koordynator. Powołane przez Radę Wydziału rady programowe, odpowiadające dwóm grupom specjalności, podejmują kluczowe decyzje dotyczące kilku specjalności oraz zatwierdzają wnioski przedkładane przez kierowników specjalności i koordynatorów klas tematycznych. W pracach rad programowych aktywny udział biorą przedstawiciele studentów. Rada Wydziału ustala listę specjalności, określa ogólne wytyczne dla prac programowych oraz podejmuje generalne uchwały w sprawie planów studiów i programów nauczania.

Z chwilą opracowania pierwszej wersji nowych programów studiów, mogą one być aktualizowane nie – jak w systemie tradycyjnym – co pewien czas, lecz w sposób ciągły. Jest to możliwe, ponieważ – ze względu na sposób sformułowania wymagań programowych – większość decyzji programowych ma charakter „lokalny”: decyzje dotyczące danej specjalności nie oddziałują na inne specjalności, zaś decyzje dotyczące określonej klasy tematycznej nie mają zwykle wpływu na wymagania programowe poszczególnych specjalności.

Podsumowując przedstawione powyżej niekonwencjonalne założenia stanowiące podstawę definiowania planów studiów i programów nauczania oraz oryginalną metodykę prac programowych należy stwierdzić, że ostateczny efekt tych prac ma wieie cech wspólnych z nowatorskimi rozwiązaniami stosowanymi w przodujących uniwersytetach zachodnich, np. w Carnegie Mellon University (Designing… 1992), a także w niektórych uczelniach polskich, np. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Należy ponadto podkreślić, że opracowanie wymagań programowych oraz planów wzorcowych było poprzedzone analizą programów studiów wielu uniwersytetów zachodnioeuropejskich i północnoamerykańskich oraz wymagań I zaleceń instytucji akredytujących, przede wszystkim Accreditation Board for Engineering and Technology (Accreditation Board … 1992).

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Przyjęcie nowych zasad definiowania planów studiów i programów nauczania oraz wdrożenie omówionych metod prac programowych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW doprowadziło do sytuacji, w której:

– studenci mają szerokie możliwości realizacji indywidualnych zainteresowań dzięki w miarę swobodnemu korzystaniu z bogactwa oferty programowej Wydziału, obejmującej ponad 400 przedmiotów, a także z przedmiotów oferowanych przez inne wydziały PW i inne uczelnie: ponadto oprócz specjalności podstawowej student może uzyskać specjalność dodatkową bądź zrealizować inne formy kształcenia interdyscyplinarnego:

– złożoność obsługi administracyjnej bardzo dużej liczby studentów studiujących według zindywidualizowanych planów, w tym liczba niezbędnych decyzji dziekana, jest niemal taka sama jak w przypadku, gdyby wszyscy studenci realizowali plany wzorcowe: obsługa studentów realizujących część programu poza Wydziałem lub uczelnią również nie stwarza istotnych problemów:

– znacznemu uproszczeniu ulegają decyzje dotyczące indywidualizacji programu studiów podejmowane przez dziekana przy zmianie przez studenta specjalności, grupy specjalności, czy też przyjmowaniu na odpowiedni etap studiów studenta zmieniającego wydział lub uczelnię:

– ułatwione jest, z jednej strony, redukowanie redundancji w oferowanych programach nauczania, z drugiej zaś – wykrywanie tematów zbyt słabo reprezentowanych w programie studiów: nie jest to bynajmniej proste zadanie dla wydziału oferującego studentom tak znaczną liczbę przedmiotów technicznych:

– możliwe jest zdecentralizowane, ewolucyjne ulepszanie i nadążająca za rozwojem wiedzy adaptacja programów studiów (np. w odniesieniu do liczby I układu przedmiotów w ramach danej klasy tematycznej czy też treści i form prowadzenia poszczególnych przedmiotów), zmiany takie realizowane są przez osoby najlepiej przygotowane merytorycznie (decyzje podejmują rady programowe na wniosek kierowników specjalności i koordynatorów klas tematycznych) bez konieczności redeflniowania przez Radę Wydziału formalnych wymagań stawianych studentom.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>