Standaryzacja

0

Z dużą swobodą formowania oferty dydaktycznej nie zawsze łączy się jej najwyższa jakość (co potwierdziły wyniki prowadzonych badań), stąd też konieczność standaryzacji, zarówno programów, jak i egzaminów. Ponieważ standardowy program wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach Studium Podstawowego gwarantuje niezbędny kanon wiedzy, powinien on być podstawą do opracowania własnego programu przez wykładowców, t – w przypadku wielu przedmiotów – jest. Za standard programu – zgodnie z decyzją Senatu – odpowiadają koordynatorzy przedmiotów tworzących ofertę Studium, a opracowuje go najczęściej albo zespół wykładowców tego przedmiotu, albo grupa pracowników odpowiedniej katedry S6H. Zgodnie z uchwałą Senatu z 22 czerwca 1994 r. na koordynatorów powołani zostali kierownicy właściwych katedr, a w przypadku kilku katedr jednoimiennych – wspólnie ich kierownicy. Podejmują oni również decyzje o standardzie egzaminów i obsadzie zajęć. Troska o wysoki poziom merytoryczny oferly na etapie Studium Dyplomowego skłoniła także do podjęcia następujących działań:

– tworzenie przez dziekana Studium Dyplomowego katalogu ramowych programów nauczania z dyscyplin wykładanych w Studium:

– wypracowanie nowego formularza oferty zajęć dydaktycznych, w którym jednym z zasadniczych elementów jest rozwinięty program zajęć (sylabus). Udostępnienie studentom części sylabusa, zawierającej program w kierunkowych punktach konsultacyjnych, spowoduje, że to właśnie program stanie się jednym z głównych kryteriów wyboru przedmiotu i wykładowcy:

– wprowadzenie wymogu akceptacji (recenzowania) ofert składanych przez pracowników niesamodzielnych przez ich bezpośrednich zwierzchników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>