Stosowanie wskaźników osiągnięć do oceny poszczególnych uczelni

0

Analizy dotyczące stosowania wskaźników osiągnięć na poziomie systemu szkolnictwa przeprowadzano w różnych krajach (Bank Światowy, OECD). Okazuje się, że stopień zaawan sowania poszczególnych państw w budowaniu systemu wskaźników jest niejednakowy, podobnie jak ich wykorzystanie w różnego typu decyzjach politycznych czy finansowych. Informacje na ten temat zawarto w tabeli 1.

Istnieje grupa opracowań koncentrujących się na analizach wskaźników osiągnięć poszczególnych uczelni. Jedną z propozycji doboru takich wskaźników zaprezentowano w tabeli 3, przy czym zestaw wskaźników wydaje się być użyteczny zarówno wówczas, gdy chodzi o porównania między uczelniami, jak i w przypadku wykorzystania go w procesie samooceny, jako podstawy tworzenia strategii rozwoju i doskonalenia działalności uczelni.

W tym miejscu zwróćmy uwagę na ważny aspekt problematyki ewaluacji, jakim jest kwestia istnienia – lub nie – tradycji i kultury ewaluacji (por. Bourke 1982). Nie chodzi tu o sytuacje, kiedy w systemie szkolnictwa danego kraju, a nawet w danej dziedzinie kształcenia nie ma w ogóle procedur oceny, ale o przypadkowość i niesystema- tyczność tych procedur. Tymczasem istnieją różnice np. między wydziałami nauk ścisłych a kierunkami artystycznymi czy medycyną. P. Bourke (1982) zwraca uwagę, iż na wydziałach medycznych, gdzie występuje wysoki stopień wrażliwości na standardy profesjonalności związane z praktykowaniem medycyny, istnieje szeroki i zróżnicowany system oceniania. Na innych wydziałach oceny mogą nie być przeorowadzane latami. Ważna jest także tradycja korzystania z ocen w ramach systemu szkolnictwa danego kraju. I tak np. w Stanach Zjednoczonych ocenianie jest normalną procedurą wpisaną w proces zarządzania uczelniami, w Wielkiej Brytanii czy w Holandii rozwija się w ostatnich latach procedury oceny, natomiast w szkolnictwie niemieckim instytucjonalny system oceniania do tej pory nie istnieje. Tym trudniej wprowadzać system oceniania w szkolnictwie, im silniej zakorzenił się w środowisku akademickim pogląd, iż poziom wszystkich uczelni jest podobny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>