Studencka ocena nauczycieli akademickich – kontynuacja

0

Wyniki ankiety, a więc de facto opinie o prowadzeniu zajęć przez poszczególnych pracowników, a także o realizacji przedmiotów wykładanych w Studium Podstawowym, udostępniono kierownikom katedr, zakładów i instytutów, którzy przekazali je zainteresowanym nauczycielom. Jeśli intencją takiego działania było wskazanie nauczycielom ich słabych punktów, a więc kierunków dokształcania oraz doskonalenia prowadzonych zajęć, należy to uznać za krok w kierunku podniesienia poziomu merytorycznego oferty dydaktycznej Uczelni i zbliżenia metod realizacji wykładów/ćwiczeń do standardów światowych.

Ocenie studentów podlegali także wykładowcy prowadzący zajęcia w semestrze zimowym 1992/93 w Centrum Edukacji Gospodarczej. Ankietyzacją objęto wszystkich studiujących w czterech tokach: I, II,lii sobotnio-niedzielnym i III wieczorowym. W efekcie uzyskano arkusze ocen od 1363 studentów (82,1%). Pytania ankiety dotyczyły: dyscypliny prowadzenia zajęć, zaangażowania w ich przygotowanie i prowadzenie, przystępności wypowiedzi, umiejętności zainteresowania tematyką zajęć, stosunku do studentów oraz stosowanych metod kontroli i oceny ich wiedzy.

Ankietowani najwyżej ocenili stosunek wykładowców do studentów, kontrolę i ocenę wiedzy, przygotowanie do zajęć, a także dyscyplinę ich prowadzenia. Najniżej – sposób prawa- dzenia zajęć oraz jasność i przystępność wypowiedzi. Wysoko oceniane cechy pracy dydaktycznej charakteryzuje również najczęściej relatywnie niskie zróżnicowanie ocen.

Uzyskane wyniki są niezwykle istotne dla pracowników naukowo-dydaktycznych. Rozkład ocen szczegółowych informuje ich o potrzebie doskonalenia warsztatu dydaktycznego i wskazuje kierunki tego doskonalenia.

Badanie pilotażowe oceniające pracowników dydaktycznych, ale za pomocą nieco innego kwestionariusza, przeprowadzono w Studium Dyplomowym w semestrze letnim w roku akademickim 1992/93. Objęto nim dziesięciu wykładowców spośród 57 prowadzących zajęcia. Wykłady, których autorzy zostali poddani ocenie, adresowane były łącznie do 1553 studentów. Ankietę wypełniło 578 osób, tj. około 37,2% badanych. Konstrukcja pytań zawartych w kwestionariuszu miała umożliwić korelację cech warsztatu i osobowości dydaktyka oraz zaangażowania studentów. Ponadto badanie to miało dać odpowiedź na następujące pytania: jaki jest cel takich ocen, w jaki sposób powinien być zorganizowany i przeprowadzony proces oceniania oraz na ile wiarygodne są jego wyniki. Szczegółowe wyniki ankiety zostały przekazane kierownictwu Uczelni, przy zachowaniu anonimowości ocenianych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>