Studencka ocena nauczycieli akademickich

0

Ta forma kontroli i oceny jakości pracy nauczycieli akademickich ma na całym świecie przeciwników oraz zwolenników. Oponenci kwestionują wiarygodność formułowanych opinii z uwagi na ich subiektywizm, zwolennicy podkreślają ich wagę zarówno dla doskonalenia pracy dydaktycznej {co jest istotne przede wszystkim dla ocenianych), jak i dla rozpoznawania i niwelowania zjawisk skrajnie niekorzystnych w przebiegu procesu kształcenia (co jest istotne dla władz akademickich).

Dotychczas z inicjatywy dziekanów Studium Podstawowego, Dyplomowego i Zaocznego przeprowadzono ankietową ocenę pracowników pięciokrotnie: trzy razy w Studium Podstawowym, jednorazowo w Centrum Edukacji Gospodarczej (obecnie Studium Zaoczne) oraz w Studium Dyplomowym.

Po raz pierwszy ocenę nauczycieli akademickich przeprowadzono w Studium Podstawowym w ostatnim tygodniu semestru zimowego w roku akademickim 1992/93. Była ona kontynuowana przez trzy kolejne semestry. W semestrze zimowym 1993/94 jako podstawę oceny przyjęto ankietę, którą przeprowadzono w Studium Dyplomowym. Ankietyzacją objęto wszystkich studentów I i III semestru. Wypełnione kwestionariusze zwróciło 50% respondentów. Oceniali oni kończące się zajęcia, zarówno wykłady, jak i ćwiczenia, a przede wszystkim: umiejętność przekazywania wiedzy przez nauczycieli, ich postawę wobec studentów, sposób sprawdzania wiadomości, standaryzację zajęć. Chociaż ocena ogólna poziomu dydaktyki i kwalifikacji merytorycznych osób prowadzących zajęcia była pozytywna, to jednocześnie zgłoszono wiele uwag krytycznych pod adresem niektórych wykładowców. Najczęściej wskazywano na: brak odpowiedniego zaangażowania w zajęcia, niepunktualność, lekceważący stosunek do studentów, brak obiektywizmu przy wystawianiu ocen.

Ponadto zwrócono uwagę na to, że w większości przypadków tematyka zajęć nie wykraczała poza materiał zawarty w dostępnych podręcznikach i skryptach, a tym samym nie sprzyjała poszerzeniu wiedzy studentów oraz że zajęcia miały przeważnie charakter czysto teoretyczny – w niewielkim stopniu nawiązywały do rzeczywistości gospodarczej, do praktyki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>