Studia zawodowe a studia uniwersyteckie

0

W Akademii Ekonomicznej w Poznaniu studia stacjonarne są w pełni studiami uniwersyteckimi (magisterskimi), z wyjątkiem trzyletnich stacjonarnych zawodowych studiów w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa i trzyletnich wieczorowych studiów zawodowych z zakresu bankowości i ubezpieczeń (na Wydziale Ekonomii). Pozostałe realizowane obecnie studia wieczorowe są też studiami magisterskimi (ekonomia: finanse i bankowość: zarządzanie i marketing). Zawodowe studia zaoczne I stopnia trwają 7 semestrów (na Wydziale Ekonomii kierunki: ekonomia oraz finanse i bankowość, na Wydziale Zarządzania: zarządzanie i marketing). Ich rozwinięciem są studia II stopnia (magisterskie), dotąd realizowane wyłącznie w trybie zaocznym, a w przeszłości także w systemie studiów wieczorowych.

Podział ten odzwierciedla w pewnej mierze stanowisko władz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, że stacjonarne studia ekonomiczne powinny zdecydowanie mieć charakter jednolitych studiów uniwersyteckich, zaś business administration z natury swojej bardziej kwalifikuje się do studiów dwustopniowych, z możliwością uzupełnienia edukacji na studiach magisterskich. Jesteśmy natomiast dalecy od poglądu, że potrzebne są tutaj jakiekolwiek regulacje administracyjne. Proces ten należy pozostawić swojemu biegowi, zwłaszcza w obecnych warunkach szczególnego zainteresowania studiami ekonomicznymi, zarówno w tzw. metropoliach, jak i poza nimi.

Uczelnie ekonomiczne nie pozostają obojętne na bardzo żywe zainteresowanie władz lokalnych możliwością uruchomienia różnorodnych form kształcenia poza ośrodkami uniwersyteckimi. W ostatnich latach doszło do intensywnego rozwoju zwłaszcza studiów zaocznych w filiach, punktach konsultacyjnych i tzw. ośrodkach zamiejscowych. Tym ze wszech miar pożytecznym działaniom przeszkadza absurdalny art. 187, ust. 2 obowiązującej Ustawy o szkolnictwie wyższym, zmuszający do dość śmiesznych, przez wszystkich (tj. uczelnie i MEN) akceptowanych uników. Ideałem, do którego należy zmierzać, jest model uczelni- matki, z dominującym systemem kształcenia uniwersyteckiego, otoczonej pierścieniem wyższych szkół zawodowych, których absolwenci mogliby zdobyć stopnie magisterskie i doktorskie w uczelni-matce.

Tak się składa, że tej koncepcji wychodzi naprzeciw również życie, gdyż do zarysowanego schematu idealnie przystaje także całe prywatne szkolnictwo wyższe, wyraźnie zaniepokojone losem swoich absolwentów, których większość kończy w przyszłym roku pierwszy pełny cykl kształcenia. Pojawią się wówczas w Poznaniu pierwsi absolwenci prywatnych wyższych zawodowych szkół ekonomicznych, którzy w ten lub inny sposób byli zapewniani o możliwości kontynuowania studiów II stopnia w uczelniach państwowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>