System oceny zespołów oraz poszczególnych nauczycieli akademickich

0

Tego rodzaju instytucjonalna ocena działalności instytutów wydziałowych dokonywana jest corocznie przez dziekana oraz – rzadziej – przez Radę Wydziału. Podstawę oceny stanowią roczne sprawozdania z działalności instytutów składane przez ich dyrektorów. Analogicznie, podobnej oceny mogą dokonywać organy Uczelni na podstawie, wymaganych przez Statut Politechniki Warszawskiej, rocznych sprawozdań składanych Radom Wydziałów przez dziekanów.

Kompetencje w zakresie oceny zespołów i dorobku poszczególnych nauczycieli akademickich zostały przekazane przez Statut Politechniki Warszawskiej bezpośrednim przełożonym. W rozumieniu Statutu bezpośrednim przełożonym jest kierownik jednostki organizacyjnej najniższego szczebla, której zadania statutowe obejmują wszystkie aspekly działal- s Próby ankietyzacji są również podejmowane przez samorząd studencki. ności będące przedmiotem oceny. Ocena nauczyciela akademickiego dokonywana jest na podstawie rejestru jego dorobku. Zakłada się, że już samo opracowywanie rejestru stanowi przesłankę skłaniającą nauczycieli akademickich do samooceny. Istnieje określona procedura odwoławcza od oceny dokonanej w tym trybie. Prawo odwołania się do Wydziałowej Komisji Odwoławczej ds. Oceny przysługuje ocenianemu, ale także „dziekanowi I bezpośredniemu przełożonemu osoby dokonującej oceny”. Ocena zespołu dokonywana jest w połączeniu z oceną kierownika i stanowi jej zasadniczy element.

Przedstawiony system oceny zespołów oraz poszczególnych nauczycieli akademickich powierza odpowiedzialność przełożonym i egzekwuje tę odpowiedzialność. Jest systemem odbiurokratyzowanym i równoważącym kompetencje różnych podmiotów w procesie dokonywania oceny. Nie eliminuje on jednak przypadków ocen formułowanych zbyt formalnie.

Istotnym elementem weryfikacji jakości kształcenia na Wydziale są doświadczenia wynikające z masowego podejmowania pracy poza uczelnią przez studentów po trzecim roku studiów. Uogólnienie i zobiektywizowanie wniosków płynących z tego rodzaju praktycznej weryfikacji kwalifikacji zawodowych zdobywanych na V\fydziale wymaga jednak szczegółowej analizy informacji systematycznie uzyskiwanych od studentów. Obecnie przygotowywany jest odpowiedni program działań, odwołujący się do ankietowania studentów w celu uzyskiwania przez organy Wydziału niezbędnych danych na ten temat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>