System opieki naukowo-dydaktycznej (tutoriat)

0

Odejście w SGH od modelu specjalizacji o charakterze planowym (zinstytucjonalizowanym) i przyjęcie modelu specjalizacji dydaktycznej o charakterze wynikowym (w efekcie wyborów dokonywanych przez studentów) wymaga obecności tutora prą’ konstruowaniu przez studentów indywidualnych ścieżek studiowania. W celu realizacji tej funkcji (a zwłaszcza pomocy przy wyborze ścieżki studiów, sprawdzania prawidłowości wyborów przedmiotów dokonanych przez studentów i ewentualnego korygowania ich) wyodrębniono dwie instytucje: tutorów indywidualnych i kierunkowe punkty konsultacyjne, w których pełnią dyżury konsultanci oddelegowani przez kolegia. Każda z tych instytucji opiera się na nieco innych zasadach, ale zarówno jedna, jak i druga w znaczący sposób wpływają na efektywność kształcenia.

Tematyka zgłaszanych zajęć nie musi być zdeterminowana formalną przynależnością do katedry, ale może być wyrazem kompetencji i aktualnych zainteresowań badawczych nauczycieli akademickich

W ramach projektu badawczego „Zmiana modelu kształcenia ekonomistów na przykładzie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”, finansowanego z funduszy KBN, pracownicy Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych przeprowadzili w kwietniu 1994 r. badania nad funkcjonowaniem Studium Podstawowego SGH. Skonstruowane zostały ankiety dla studentów IV semestru studiów, nauczycieli prowadzących zajęcia w Studium Podstawowym, członków komisji senackich (Programowej i ds. Reformy) oraz kwestionariusz wywiadu z koordynatorami przedmiotów. Podstawą wnioskowania były odpowiedzi 398 studentów (38,2% ogółu studentów IV semestru), 63 nauczycieli akademickich (34,8% ogółu wykładowców Studium Podstawowego), 19 członków komisji senackich (ponad 60%) i 14, a więc wszystkich koordynatorów przedmiotów. Z przeprowadzonych badan wynika, że studenci wybierając zajęcia zwracają uwagę przede wszystkim na sposób ich prowadzenia (opinia 2/3 respondentów) oraz ich efektywność (opinia 40% badanych).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>