Sytuacja finansowa Uczelni

0

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu jest szkołą państwową, uzyskującą niezbędne środki finansowe przede wszystkim z budżetu państwa, odpłatnej działalności badawczej, opłat za zajęcia na studiach wieczorowych, zaocznych i podyplomowych, opłat za wynajmowanie pomieszczeń oraz z odsetek bankowych pochodzących z lokat terminowych. W latach 19901993 nastąpiły istotne zmiany w zasadach gospodarki finansowej i prowadzeniu rachunkowości w Uczelni, idące w kierunku zwiększenia jej samodzielności w granicach, które wytycza obowiązująca ustawa. Pozyskiwanie dochodów własnych stało się konieczne z tego powodu, że dotacje budżetowe już od 1991 r. były niższe od elementarnych potrzeb związanych z funkcjonowaniem Uczelni i przyrostem liczby studentów.

W 1992 r. środki własne stanowiły 28,9% całkowitych jej przychodów z tytułu działalności dydaktycznej, w 1993 r. udział ten wzrósł już do 31,7%, przekraczając, jak się wydaje, granicę bezpieczeństwa (jest to udział wyższy od udziału środków własnych w dochodach większości uczelni państwowych za granicą). Niebezpieczeństwo jest tym większe, że wszystko wskazuje, iż tendencja ta utrzyma się na pewno w roku bieżącym i wielce prawdopodobne, że także w roku przyszłym.

Nakłada się na to anachroniczny system wynagradzania nauczycieli akademickich, który bez wątpienia doprowadziłyby do znacznego odpływu wysoko wykwalifikowanej kadry z Uczelni, gdyby nie podjęte przez jej władze decyzje o dodaktowym wynagradzaniu nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe ze środków własnych. Od trzech lat bowiem Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, podobnie zresztą jak pozostałe uczelnie ekonomiczne w kraju, wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu młodzieży studiami ekonomicznymi oraz realizując postulat Ministerstwa Edukacji Narodowej szerokiego otwarcia bram szkół, organizuje zwiększony nabór na pierwszy rok studiów. Spowodowało to wzrost liczby studentów Uczelni z 3 700 na początku roku akademickiego 1990/91 do ponad 10 000 na początku roku akademickiego 1994/95 (nie licząc tzw. wolnych słuchaczy oraz uczestników różnorodnych form kształcenia podyplomowego). Realizacja zwiększonych zadań dydaktycznych przy ponad dwukrotnym wzroście liczby studentów i niemal nie zmienionym stanie kadry naukowo-dydaktycznej byłaby praktycznie niemożliwa bez zaangażowania w tym celu znacznych dodatkowych własnych środków finansowych Uczelni, przy równoczesnym reaktywowaniu niektórych zamiejscowych ośrodków wyższych studiów zawodowych. Ze środków własnych finansowane są także nakłady inwestycyjne na budowę nowych i modernizację starych obiektów dydaktycznych.

Przez ostatnie dwa lata Akademia Ekonomiczna regularnie otrzymuje niższe dotacje budżetowe, niż wynikałoby to z obowiązującego ministerialnego algorytmu rozdziału środków. Przewiduje się, że niedobór środków wzrośnie jeszcze bardziej w roku 1995, m.in. ze względu na drastyczne obniżenie realnej wartości dotacji na pomoc materialną dla studentów. W tych warunkach częste apele Ministerstwa o dbałość o kondycję i zdrowie studentów brzmią jak bolesna ironia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>