Category Szkolnictwo Wyższe

Kadra naukowo-dydaktyczna

0

Należy podkreślić atmosferę ogólnej życzliwości i dobrej woli w stosunku do inicjowanych przemian ze strony większości pracowników naukowo-dydaktycznych rozumiejących potrzebę reformy studiów i akceptujących jej kierunek. Taka postawa umożliwiła przeprowadzenie głównych etapów reformy bez większych napięć, a co najważniejsze, bez potrzeby jakichkolwiek zasadniczych zmian kadrowych. W roku akademickim 1992/93, po kilku latach bardzo nikłego zainteresowania karierą naukową wśród absolwentów Uczelni, wzrosła liczba nowo zatrudnionych młodych asystentów, a w roku akademickim 1993/94 reaktywowane zostały stacjonarne i zaoczne studia doktoranckie, na których kształci się kilkudziesięciu słuchaczy. Po kilku latach ci dobrze przygotowani do wykonywania swojego zawodu młodzi ludzie zasilą kadry naukowo-dydaktyczne Akademii Ekonomicznej. Powinno to poprawić strukturę zatrudnienia, a przede wszystkim wpłynąć na obniżenie średniego wieku nauczycieli akademickich pracujących w Uczelni,

dalej

JAKOŚĆ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

0

W artykule przedstawiono podstawowe założenia metodologiczne odwołujące się do literatury z zakresu badań ewaluacyjnych oraz różnorodne podejścia i techniki stosowane przy ocenie szkolnictwa wyższego na Zachodzie. Metody i procedury oceny różnią się w zależności od przesłanek ewaluacji, a także celów i sposobów wykorzystania wyników oceny.

dalej

JAKOŚĆ W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH CZ. III

0

W Polsce, a prawdopodobnie także w innych krajach, występuje zawsze wstępny element braku zaufania. Dokonywanie oceny trzeba więc powierzyć ludziom, którzy w maksymalnym stopniu będą spełniać kryteria obiektywności, nie będą podatni na układy personalne. Moim zdaniem, tak jak istnieje Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, tak w przyszłości mogłaby powstać komisja akredytacyjna czy oceniająca. Mój punkt widzenia w tej sprawie jest podobny do prezentowanego w projekcie profesora Białasa. W projekcie tym przedstawiona została propozycja utworzenia komisji dla poszczególnych dziedzin, które, przy odpowiednim legislacyjnym umocowaniu, zyskiwałyby prawo do oceny jakości kształcenia.

dalej

Instytucjonalne warunki funkcjonowania szkoły wyższej

0

Obowiązująca Ustawa o szkolnictwie wyższym nie jest aktem doskonałym. Wszyscy mamy tego świadomość, a rozbieżność stanowisk sprowadza się do tego, kiedy i w jaki sposób należy ją zmienić.

dalej

Innowacje i zmiany wymagają czasu

0

Oczywiście, rząd obserwuje rezultaty oceny. Nie zawsze jednak trzymanie się z dala i nie- ingerowanie jest zadaniem łatwym. Należy przede wszystkim pozostawić instytucjom szkolnictwa wyższego swobodę w podejmowaniu działań i reakcji na wyniki oceny. Tylko wówczas, gdy instytucja ignoruje zalecenia zawarte w raporcie, minister ma prawo wezwać ją „na dywanik”. Jeśli minister podejmie działania na zbyt wczesnym etapie, może to oznaczać koniec systemu, ponieważ żadna jednostka szkolnictwa wyższego nie będzie chciała współpracować i prowadzić szczerego dialogu z zespołem oceniającym. Jest jednak zrozumiałe, że rząd chce wiedzieć, czy EQA daje jakieś efekty, czy nie, Wynika z tego następna zasada: Instytucje szkolnictwa wyższego w swoich rocznych sprawozdaniach powinny jasno przedstawiać, co zrobiły lub co zamierzają uczynić z zaleceniami wynikającymi z oceny.

dalej

Inne pytania związane z badaniem opinii studentów

0

W przypadku pierwszych trzech wymienionych sposobów ocena jakości kształcenia jest funkcją samych nauczycieli (choć umiejscowionych na różnych szczeblach hierarchii akademickiej) i już z tego powodu zyskuje względną akceptację nauczycieli. W odniesieniu do badania opinii studentów sytuacja jest odmienna – pojawia się wiele pytań, przede wstystkim o:

dalej

Informacje o studentach i absolwentach gromadzone przez uczelnie

0

W większości przypadków szkoły wyższe nie dysponują elektronicznym systemem gromadzenia danych o studentach czy absolwentach. Systemami na szczeblu ogólnouczelnianym dysponuje 7 spośród badanych politechnik a ponadto 2 – na niektórych wydziałach. Z nadesłanych informacji wynika, iż w najtrudniejszej sytuacji pod tym względem są uczelnie rolnicze.

dalej

INDYWIDUALNY PROGRAM STUDIÓW CZ. II

0

Oprócz wymagań programowych, stanowiących podstawę do opracowania przez studenta danej specjalności indywidualnego programu studiów, określone są też wymagania, których spełnienie pozwala studentowi uzyskać tę specjalność jako „specjalność dodatkową”. Wymagania programowe dla specjalności dodatkowej są znacznie łagodniejsze niż dla specjalności podstawowej i obejmują głównie klasy tematyczne reprezentujące obszary wiedzy bezpośrednio związane z rozważaną specjalnością.

dalej

Finansowanie projektu instytucji

0

Umowa stwarza państwu możliwość selektywnego i celowego wsparcia w formie projektów uczelnianych. Finansowanie to jest sprawą oczywistą, jeśli strategia instytucji współgra z głównymi celami polityki krajowej. Jednakże projekty instytucji mogą także obejmować działania wymagające specjalnego wsparcia przez państwo lub mogą służyć jako model z powodu ich eksperymentalnego charakteru.

dalej

Szkoła językowa-gdzie się zapisać?

0

Szkoła językowa Katowice

od czasu do czasu nauka czegoś nowego będzie mogła pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie jak i również spowodować, że w późniejszym czasie również bardzo wiele na tym wszystkim skorzystamy. Niezależnie od tego czy chodzimy do szkoły, czy tez już pracujemy, to jednak znajomość języków obcych wydaje się wręcz koniecznością. Koniecznie więc należy już dziś zastanowić się nad tym, jakiego typu możliwości stoją przed nami, oraz z których z nich sami również będziemy chcieli skorzystać. Nie od dziś wiadomo, że przede wszystkim to my sami decydujemy o tym, jak wiele korzyści jeszcze chcemy wykorzystać. Dlatego też szkoła językowa Katowice cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem...

dalej