Technika badania

0

W celu zbadania opinii studentów o pracy dydaktycznej nauczycieli skonstruowano specjalny kwestionariusz. Pytania kwestionariusza związano z wybranymi uprzednio cechami pracy nauczyciela. Utworzono trzy wersje kwestionariusza: dla I roku, dla lat II-III oraz dla lat IV-VI (obecnie występują już tylko dwie wersje: dla lat przedklinicznych I-III oraz dla lat klinicznych IV-VI). Opracowano również mutację kwestionariusza dla Oddziału Stomatologii.

Kwestionariusz składa się z trzech części: dokładnej instrukcji dla studenta, pytań i oddzielnego arkusza odpowiedzi. Każde pytanie kwestionariusza połączone jest z 7-stopniową skalą szacunkową z opisanymi krańcami (w odniesieniu do niektórych pytań opisano także środek skali). Przy formułowaniu pytań i opisów skal dużą wagę przywiązywano do tego, by opinie byty odnoszone do obiektywnie występujących i jednoznacznych zachowań nauczycieli. Starano się unikać sformułowań wieloznacznych, w rodzaju: sympatyczny, tolerancyjny, miły itp.

Zabiegając o rzetelność zbierania informacji zdecydowano się na zastosowanie skal szacunkowych w miejsce wywiadu, pytań otwartych lub pytań z dychotomiczną możliwością wyboru odpowiedzi typu „tak – nie”. Skale szacunkowe zapewniają bowiem możliwość uzyskania w wyniku badania danych ilościowych, poddających się analizie statystycznej, zwiększają stopień obiektywności otrzymywanych informacji, a także pozwalają na przeprowadzanie porównań (Brzezińska, Brzeziński 1975: Brzeziński 1978: Maynitz, Holm, Hubner 1985: Nowak 1985).

Wybrano skalę 7-stopniową, gdyż nieparzysta liczba punktów skali jest korzystniejsza od parzystej, a sama skala nie staje się „zbyt krótka”, gdy uwzględni się tendencję osób badanych do skracania skali.

Prjęto jednakowy kierunek wszystkich skal (od 1 do 7), co może być przedmiotem dyskusji, gdyż istnieją zwolennicy losowego określania porządku kolejnych skal. Wpływ ewentu alnych błędów (np. efektu halo) wynikających z takiego rozwiązania zostaje zmniejszony z uwagi na konieczność udzielania odpowiedzi nie na samych skalach w kwestionariuszu, lecz w arkuszu odpowiedzi, co „odrywa” respondenta od skal.

Zadanie osoby badanej polega na określeniu stopnia natężenia cechy, z którą związana była skala: wybór punktu skali oznaczonego cyfrą 1 oznacza przypisanie cesze najniższego natężenia. Opinie każdego studenta odnoszą się do wszystkich przedmiotów nauczanych na danym roku, a w ich obrębie – do wszystkich dydaktycznych form nauczania tych przedmiotów. W obecnej wersji kwestionariusz pozwala na zbieranie opinii dotyczących jakości nauczania poszczególnych przedmiotów, lecz możliwa jest jego modyfikacja, pozwalająca na uzyskanie danych o poszczególnych nauczycielach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>