Temat systemu awansu i regulujących go rozwiązań prawnych cz. II

0

Wyniki omawianych badań nie dają jednoznacznych podstaw do wypracowania nowych uregulowań prawnych. Wydaje się, że mimo to mogą one być przydatne dla projektodawców nowego prawa dotyczącego sfery szkolnictwa wyższego, dostarczają bowiem pełniejszego i bardziej precyzyjnego obrazu opinii oraz oczekiwań tych, których zmiany prawno-instytu- cjonalne dotyczyć będą bezpośrednio.

W świetle uzyskanych wyników można jednak pokusić się o charakterystykę występujących w wyrażanych opiniach, głównych elementów postaw wobec awansu w uczelniach i rozwiązań instytucjonalno-prawnych, które są podstawą funkcjonowania szkół wyższych. Wśród pracowników zajmujących niższe pozycje w hierarchii akademickiej wyraźna jest tendencja do utrzymania nowo wprowadzonych zmian (likwidacja stanowiska docenta, wprowadzenia stanowiska profesora nadzwyczajnego bez tytułu) oraz postulowanie dalszych przeobrażeń (kwestionowanie potrzeby utrzymania stopnia doktora habilitowanego i centralnej instytucji do spraw tytułu i stopni naukowych). Nie tylko w tych, ale także w innych kwestiach dotyczących uczelni tendencje reformatorskie (a może tylko postawy buntownicze) dominują wśród młodszych pracowników akademickich. Konserwatystami, jeśli chodzi o zasadnicze zmiany w systemie awansu, są przeważnie osoby z dużym doświadczeniem naukowym (najczęściej mające tytuł profesora), dydaktycznym i administracyjnym, a więc zajmujące wysokie stanowiska w uczelni.

Ogólnie biorąc, reformatorzy pragnęliby większej swobody dla szkół wyższych w zakresie zasad i kryteriów awansowych. Konserwatyści wolą mieć możliwość przerzucenia na instytucje pozauczeiniane odpowiedzialności za nietrafne decyzje w kwestii jakości osiągnięć naukowych pracowników uczelni.

W artykule pokazano dość szczegółowo zależność prezentowanych opinii od pozycji wyznaczonej tytułem i stopniami naukowymi, wspomniano również o wpływie na nie zajmowanych w uczelni stanowisk. Na podstawie badań wykonano wiele analiz zależności od innych zmiennych, których tutaj nie zaprezentowano. Warto jednak wspomnieć, że pewne różnice wyrażanych poglądów i ocen zachodzą między przedstawicielami poszczególnych kierunków studiów (wydziałów), typów uczelni oraz ośrodków akademickich2

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>