Tok studiów

0

Szczegółowe zasady organizacji studiów, prawa i obowiązki studentów oraz zasady zaliczania semestrów normuje regulamin studiów, obowiązujący od 30 października 1991 r. Nowy regulamin daje studentom dużą swobodę przy podejmowaniu decyzji dotyczących toku studiów i zaliczania przedmiotów, obarczając ich równocześnie większą odpowiedzialnością za skutki podjętych decyzji.

Oferta programowa zawarta w szczegółowych planach studiów na specjalnościach stanowi podstawę do tworzenia przez poszczególnych studentów, począwszy od semestru piątego, indywidualnych ścieżek studiów.

Indywidualną ścieżkę studiów w ramach wybranej specjalności opracowuje student w porozumieniu z tutorem (promotorem), a zatwierdza dziekan, który następnie rozlicza studenta z podjętych zobowiązań.

Oferta programowa obejmuje przedmioty obowiązkowe (podstawowe, kierunkowe oraz niektóre przedmioty specjalizacyjne i ogólnokształcące) oraz przedmioty do wyboru (częściowo z puli przedmiotów specjalizacyjnych i ogólnokształcących). Każdy przedmiot w ofercie programowej ma przyporządkowaną liczbę punktów kredytowych (jeden punkt kredytowy odpowiada 15 godzinom zajęć w semestrze). Warunkiem zaliczenia semestru przez studenta jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych w planie studiów w tym semestrze oraz osiągnięcie określonego limitu punktów kredytowych. Limity kredytów dla poszczególnych specjalności w kolejnych semestrach są podane w Katalogu studiów.

Student, który nie spełnia warunków rejestracji na kolejny semestr musi przerwać studia. Może to także uczynić student, który spełnia warunki rejestracji na kolejny semestr (tzw. sa- mourlopowanie). Wznowienie studiów następuje nie wcześniej niż po upływie jednego semestru i nie później niż po upływie jednego roku, po spełnieniu ewentualnie dodatkowych warunków ustalonych przez dziekana. Student może przerwać studia tylko raz. Od roku akademickiego 1992/93 w okresie powtarzania roku lub semestru z powodu niezaliczenia sesji studia są odpłatne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>