Trudności i zagrożenia procesu oceniania cz. II

0

Autorzy zwracają także uwagę na – nie mniej ważne – trudności i ograniczenia metodologiczne:

– Niebezpieczeństwo niewłaściwego stosowania metod oceny: narzędzia oceny, testy, ankiety dostosowane są do sytuacji, potrzeb i okoliczności danej instytucji. Istnieje pokusa stosowania tych samych narzędzi w innych sytuacjach, dla których nie zostały one przygotowane ani też nie są właściwe. Oceny to nie jedyny rodzaj przedsięwzięć w zakresie zarządzania podejmowanych przez uczelnie – ważna jest także analiza rynku instytucji szkolnictwa, trendów demograficznych, oczekiwań stawianych przez studentów itp.

– Trudności wynikają również z ograniczeń związanych z narzędziami pomiaru: niektóre aspekty działania uczelni nie dają się skwantyfikować, zmierzyć czy bezpośrednio obserwować. Tymczasem im ważniejszy cel, tym trudniej go zmierzyć. Miary osiągnięć nie są dobre, miary jakości kierunków studiów są dość prymitywne, zbyt mało wiadomo o długookresowych konsekwencjach kształcenia na poziomie wyższym.

– Przy ocenianiu osiągnięć należy pamiętać o tradycyjnej koncepcji tzw. działań powiązanych, tzn. o osiąganiu różnorodnych celów uczelni w ramach jednego rodzaju działalności (np. uczestniczenie studentów w pracach badawczych to jednocześnie proces kształcenia i tworzenia nowej wiedzy).

– Badania wykazują, że ocenianie na poziomie instytucji być może nie jest najwłaściwsze, lepsze efekty daje ocena na poziomie dyscyplin lub departamentów.

– Konieczne jest odpowiednie zgranie w czasie procedur oceniania z określonym poziomem rozwoju instytucjonalnego.

– Specyfika oceniania w szkolnictwie i nauce powoduje, iż dobór oceniających jest trudny (w tych dziedzinach oceniać mogą jedynie specjaliści) – ocena powinna być przeprowadzona w sposób niezaangażowany, racjonalny i obiektywny. Z drugiej strony, powstaje pytanie, czy tak dobrani oceniający mają dostateczne umiejętności fachowe i analityczne oraz odpowiednią wrażliwość na specyficzne problemy instytucji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>