Tworzenie stanowisk

0

Kontrakt stwarza ramy negocjowania nowych stanowisk dydaktycznych na najbliższe 4 lata. Ponieważ koszty płac stanowią 75% ogółu budżetu szkoły wyższej, planowanie kadr jest szczególnie ważne dla organizacji uczelni oraz dla polityki w zakresie badań i kształcenia. W konsultacji z uniwersytetem planowana jest liczba nowo tworzonych stanowisk, uzwględ- niająca przewidywania w kwestii przyszłej liczby studentów i relacje liczby studentów do liczby nauczycieli akademickich w ramach poszczególnych dziedzin kształcenia. Nie jest jednak pewne, jak wiele stanowisk będzie uwzględnionych w rocznym budżecie państwa, stąd planowana w projekcie liczba stanowisk może podlegać modyfikacji.

Alokacja różnych kategorii zasobów. Większość środków przeznaczonych przez państwo dla uniwersytetów jest rozdzielana na podstawie określonych kryteriów, w formie dotacji ogólnych, z uwzględnieniem stanowisk pracy, które są bezpośrednio finansowane przez państwo.

System alokacji został ostatnio zreformowany przez wprowadzenie tzw. analitycznego systemu alokacji zasobów (SAN REMO), którego celem jest zniwelowanie historycznie narosłych różnic między uczelniami. Negocjowanie kontraktu daje sposobność określenia (w konsultacji z poszczególnymi uniwersytetami) przyszłych trendów dotyczących ogólnych dotacji państwa (fundusze bieżące, inwestycyjne, kapitałowe, tworzenie stanowisk) oraz ma w przyszłości spowodować redukcję wspomnianych różnic.

Ogólna wizja uniwersytetu. Realizacja polityki kontraktowej spowodowała radykalne zmiany organizacji oraz metod działania centralnej administracji wobec szkolnictwa wyższego: obecnie konieczna jest kompleksowa koordynacja systemu szkolnictwa, biorąca pod uwagę wizję uniwersytetu akceptowaną przez większość uczelni.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>