Węgry

0

Prace nad zapewnieniem jakości rozpoczęto od kształcenia na poziomie podyplomowym. W 1990 r. prawo prowadzenia studiów doktorskich i nadawania stopnia doktora, odebrane uprzednio uniwersytetom przez Węgierską Akademię Nauk, zostało im przywrócone. W 1992 r. wiele spośród nich ukończyło przygotowania do rozpoczęcia kształcenia na tym poziomie. W związku z tym powstała potrzeba utworzenia ciała, które przeprowadziłoby postępowanie akredytacyjne. Jesienią 1992 r. została utworzona Tymczasowa Komisja Akredytacyjna, w której skład weszło: 12 członków Węgierskiej Konferencji Rektorów, 1 – Konferencji Dyrektorów Kolegiów, 10 – Węgierskiej Akademii Nauki i 1 – Komitetu Rozwoju Technologicznego. Komisja składa się z trzech podkomisji i 24 sekcji na poziomie dyscyplin.

W1993 r., na podstawie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, została utworzona Krajowa Komisja Akredytacyjna. Członkowie Komisji są powoływani na trzy lata przez premiera, na wniosek Ministra Edukacji i Kultury. W jej skład wchodzą osoby mające stopień doktora, w połowie – przedstawiciele uczelni oraz reprezentanci instytutów badawczych. Komisja może powoływać zespoły specjalistów z udziałem osób z zewnątrz.

Zadaniem Komisji jest czuwanie nad utrzymaniem standardów w działalności edukacyjnej i naukowej. Na życzenie Ministra Edukacji i Kultury lub instytucji szkolnictwa wyższego, może ona wyrazić opinie dotyczące:

– utworzenia lub zamknięcia wydziału:

– wymagań dotyczących kwalifikacji:

– regulacji doktorskich i habilitacyjnych.

– Jeśli uczelnia nie realizuje zadań edukacyjnych, Komisja może wystąpić o:

– zawieszenie praw przeprowadzania egzaminów końcowych i wydawania dyplomów:

– likwidację instytucji lub cofnięcie uznawania dyplomów przez państwo:

– inne postępowanie mające na celu utrzymanie standardów edukacyjnych.

Pierwsze postępowanie akredytacyjne, obowiązkowe dla instytucji państwowych, ma zostać zakończone w 1998 r. Jest to krótki termin, zwłaszcza jeśli, zdaniem J. Setenyi’ego, nie ma oficjalnej koncepcji, czemu akredytacja ma służyć. Obecna treść i forma akredytacji zostały określone przez władze Komisji i jej doradców. Zgodnie z tym, pierwszy program pilotażowy będzie połączeniem akredytacji uczelni i kierunków studiów. Nacisk położono na ocenę instytucji jako całości, ocena poszczególnych kierunków będzie pełnić rolę uzupełniającą. Ponieważ na Węgrzech większość instytucji szkolnictwa wyższego nie ma systemu monitorowania jakości, według J. Setenyfego działania Komisji będą musiały z konieczności mieć formę bezpośredniego przeglądu. Pierwszy projekt pilotażowy obejmie dwa uniwersytety i dwa kolegia. Zasady postępowania są takie same jak w projekcie czeskim.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>