Wskaźniki dla pierwotnego mieszkańca Australii

0

Dlatego też można przeciągnąć krzywą gerontomor- ficznych neandertalczyków aż do osi rzędnych, a wówczas stanie się widoczne, że tak rozszerzony wykres sięgnie niemal bezpośrednio do punktów A.

Wyjątek stanowi krzywa I2, która powinna być mniej więcej taka sama jak ij: nie wykluczone jednak, , że wynika to całkowicie z trudności i związanych z nimi niedokładności w pomiarach. Źródłem błędu mogą być albo bardzo niskie wartości 12 dla klasycznych czaszek neandertalskich, albo dosyć wysoka wartość I2 dla pierwotnego mieszkańca Australii. Jeżeli natomiast obie te wartości są błędnie obliczone, co sądząc z porównania z danymi fj jest możliwe – wówczas błędy te uwypuklają we wskaźnikach I2 rozbieżność pomiędzy wykresem po ekstrapolacji a punktem A. Fakt, że pozostałe trzy wykresy zmierzają do punktu A, wskazuje na możliwość powiązań między pierwotnym mieszkańcem Australii a ludźmi znad rzeki Solo lub jakimiś potomkami człowieka neandertalskiego, na których ślady dotychczas nie natrafiono. Aczkolwiek wydaje się, że człowiek neandertalski wygasł w Europie, nie wykluczone, iż przetrwał on w jakiejś formie w tych oddalonych i odizolowanych zakątkach Ziemi. Profesor E. K.

Tratman, opierając się na badaniu zębów dzisiejszych ludów mongolskich, stwierdził pewne podobieństwo między nimi a ludźmi neandertalskimi. Możliwe Więc, że klasyczni neandertaloidzi, włącznie z ludźmi znad rzeki Solo, skrzyżowali się z innymi wschodnimi ludami i przetrwali w Azji, aczkolwiek wydaje się, że na terenie Europy wygaśli. Jeżeli te wykresy posłużą jako poparcie tych fascynujących przypuszczeń, usprawiedliwiony stanie się trud ich sporządzenia, gdyż żadne studia nad pomiarami uszeregowanymi w formie tabel nie doprowadziłyby do tego rodzaju wniosków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>