Wykorzystywanie wyników oceny cz. III

0

Konkretne techniki oceniania są podporządkowane celom, założeniom i przedmiotowi oceny, zależą także od wyboru odpowiedzi na przedstawione wyżej pytania. Oceniający mogą przyjąć różne perspektywy analizy: ekonomiczną, z punktu widzenia psychologii społecznej, nauk o organizacji czy też nauk politycznych. Mogą oceniać szkolnictwo na różnych poziomach – całego systemu, danej uczelni, wydziału, podstawowej jednostki funkcjonowania korporacji akademickiej, tzn. departamentu, katedry czy instytutu (por. Premfors 1989) czy wreszcie poszczególnych pracowników akademickich (w Stanach Zjednoczonych ocena przeprowadzana jest na wszystkich poziomach). O konkretnych technikach oceny decydują następujące elementy (Kogan, ed, 1989, s. 15):

– środki, metody, zasoby (elementy wejść systemu):

– opisowe miary działalności:

– opisowe miary procesu transformacji systemu (kształcenia), np. liczba studentów w podziale według grup uzdolnień, klas społecznych, miejsca studiów:

– opisowe miary wyjść (np. zatrudnienie absolwentów, prace publikowane i cytowane uczonych, wyniki badań, wartość dodana przez kształcenie):

– techniki i metodologia procesu oceny:

– analiza oparta na kosztach (stosunek efektów do kosztów):

– badania poglądów studentów lub pracodawców:

– wywiady z uczestnikami oraz obserwatorami zewnętrznymi:

– analiza treści obserwowanych spotkań:

– anafiza organizacji lub procesu jej tworzenia.

Wielu autorów zwraca uwagę na różnice między ocenami ilościowymi (zwanymi także obiektywnymi lub opartymi na danych „twardych”) oraz ocenami jakościowymi, czyli wewnątrzśrodowiskowymii opiniami ekspertów (peer review) – zwanymi też ocenami subiektywnymi lub opartymi na danych „miękkich”. Zazwyczaj końcowe, podsumowujące oceny wytworów działania opierają się na analizach ilościowych, a oceny wpływające na kształt procesu wykorzystują metody jakościowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>