Wymagania wobec systemu studiów cz. II

0

Wymienione tutaj wymagania w stosunku do instytucji akademickich, przedstawione z punktu widzenia kandydatów na studia oraz studentów, nie są sprzeczne z interesami pozostałych klientów uczelni – przedsiębiorców oraz Ministra Edukacji Narodowej, którym zależy na uzyskaniu absolwentów nie tylko dobrze wykształconych, lecz także wynoszących ze studiów satysfakcję z wybranego kierunku edukacji.

Spełnienie przez instytucję akademicką wymagań i oczekiwań jej klientów staje się szczególnie trudne przy przechodzeniu od modelu studiów elitarnych do modelu studiów masowych, zwłaszcza w warunkach przyjętego obecnie w wielu uczelniach systemu jednolitych studiów magisterskich. Przy coraz bardziej masowym kształceniu utrzymywanie w sposób powszechny tego systemu musi bowiem prowadzić do obniżania się poziomu studiów i postępującej deprecjacji dyplomu magisterskiego. Ponadto system studiów jednolitych jest postrzegany przez wielu studentów jako zbyt sztywny, tzn. nie stwarzający możliwości dostosowania indywidualnego wykształcenia do zmieniającej się sytuacji życiowej i materialnej studentów, a także zbyt ograniczający ich zróżnicowane i zmieniające się aspiracje edukacyjne.

Należy zauważyć, że zmiany w systemie szkolnictwa wyższego prowadzące do powstania sytuacji, w której absolwentom szkół średnich oferowanych będzie wiele różnych rodzajów studiów, lecz wybór rodzaju studiów będzie następował przed ich podjęciem, stanowi jedynie połowiczne rozwiązanie powyższego problemu. Wynika to stąd, że kandydat na studia, a nawet student pierwszego roku, często nie ma szczegółowo sprecyzowanej wizji swojej przyszłej kariery zawodowej. Jego preferencje dotyczące rodzaju studiów i specjalności będą się zmieniać w miarę zdobywania wiedzy i realnej oceny swych możliwości, a także wskutek oddziaływania czynników zewnętrznych, takich jak zmieniająca się sytuacja rodzinna czy możliwości materialne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>