Wymagania wobec systemu studiów

0

Sformułowanie wymagań, które powinien spełniać system studiów funkcjonujący w instytucji akademickiej, należy poprzedzić wskazaniem klientów tej instytucji, a następnie określeniem cech systemu oczekiwanych przez tych klientów.

Odpowiedź na pytanie o to, kto jest klientem szkoły wyższej, nie jest bynajmniej trywialna i stanowi przedmiot ożywionej dyskusji w kręgach społeczności akademickiej (Green, Harvey 1993: Manley 1992). Klientami uczelni są studenci konsumujący oferowane przez nią usługi dydaktyczne, ale także pracodawcy zainteresowani wynikami działania uczelni, tzn. liczbą i poziomem jej absolwentów. Klientem uczelni państwowej jest również Minister Edukacji Narodowej, odpowiedzialny za uzyskanie od uczelni odpowiedniej jakości świadczonych usług w zamian za przekazywane środki finansowe, którymi zarządza w imieniu ogółu podatników. Kandydat na studia lub student-jako bezpośredni klient – ma prawo oczekiwać od instytucji akademickiej:

– możliwości uzyskania profesjonalnej wiedzy oraz – w przypadku niektórych typów studiów, np. studiów technicznych – także odpowiedniego zasobu umiejętności praktycznych, dostosowanych do aktualnego i przyszłego zapotrzebowania na rynku pracy i stwarzającego możliwość znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia:

– możliwości kształtowania programu studiów zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami, a jednocześnie zapewnienia odpowiednich warunków indywidualnego studiowania:

– możliwości ukończenia studiów nawet w przypadku konieczności podjęcia podczas ich trwania stałego lub okresowego zatrudnienia (w wymiarze niepełnego etatu) bądź przerwy w studiach spowodowanej przyczynami losowymi:

– możliwości zmiany kierunku studiów (wydziału, uczelni) lub kontynuacji studiów na dwóch kierunkach (wydziałach, uczelniach) jednocześnie, w przypadku zmiany zainteresowań lub rozczarowania dotychczasową dziedziną studiów:

– możliwości akceptacji dyplomu ukończenia studiów za granicą w przypadku podjęcia tam pracy lub dalszych studiów:

– możliwości uzyskania pomocy w przezwyciężaniu trudności finansowych, a zwłaszcza możliwości indywidualnego łagodzenia zasad i warunków wnoszenia opłat wymaganych w ramach studiów.

– Studenci jako zbiorowość oczekują ponadto:

– uznania ich podmiotowości jako grupy współtworzącej społeczność akademicką:

– zróżnicowanego podejścia do studentów o bardzo różnych predyspozycjach i wstępnym poziomie wiedzy, a przede wszystkim stworzenia odpowiednich warunków rozwoju studentom wybitnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>