Wyniki/efektywność studiów cz. II

0

W Studium Zaocznym SGH wynagrodzenie za godzinę zajęć uzależnione jest od stanowiska zajmowanego przez wykładowcę. I tak np. asystent otrzymuje 400 tys. zł/godz., profesor – 550 tys. zł/godz (stawki te wzrosły w porównaniu z rokiem 1993 o 50 tys. zł),

Na podstawie materiału statystycznego otrzymanego z dziekanatów Studium Podstawowego i Dyplomowego (!j, na temat obciążenia zajęciami, częstotliwości wyboru poszczególnych wykładowców i przedmiotów oraz protokołów egzaminacyjnych) pracownicy Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych przeprowadzili w maju 1994 r, następujące anałizy: a) wyborów wykładowców i przedmiotów dokonywanych przez studentów SP i SD, b) zależności między popularnością niektórych wykładowców prowadzących zajęcia a ocenami wystawianymi przez nich w czasie egzaminów, c) sprawności kształcenia.

Największe różnice w „obciążeniu studentami” są wśród wykładowców statystyki (aż 1 :15), logiki (1 :7), najmniejsze-wśród prowadzących zajęcia z nauki o państwie (1 : 2) i historii gospodarczej (prawie 1 : 3).

Studium Dyplomowe: średnia ocena studentów Studium Dyplomowego też jest wysoka. Po około 70% studentów otrzymało z obowiązkowych przedmiotów ogólnouczelnianych (poziom II) i z obowiązkowych przedmiotów kierunkowych (poziom III) ocenę równą lub wyższą niż 4,0. I tu różnice w rozkładzie ocen wystawianych przez poszczególnych wykładowców są ogromne.

Jeśli przyjąć, zgodnie z wypowiedziami studentów, że jednym z głównych kryteriów wyboru wykładowców jest jakość realizowanych przez nich zajęć (zarówno program, jak i metoda ich prowadzenia), to skala różnic w „obciążeniu studentami” pokazuje, jak znacznie zajęcia odbiegają od siebie pod tym względem. Różnica między liczbą studentów u najczęściej i najrzadziej wybieranych wykładowców obowiązkowych przedmiotów ogólnouczelnianych (II poziom) była najbardziej widoczna w przypadku: polityki gospodarczej I (49:1 w semestrze letnim i 11:1 w semestrze zimowym), mikroekonomii (8:1), międzynarodowych stosunków gospodarczych I (5:1 w semestrze letnim i 8:1 w semestrze zimowym), finansów (5:1), makroekonomii (4:1).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>