Wyniki/efektywność studiów cz. III

0

Do podobnych wniosków prowadzi analiza ocen uzyskanych przez studentów z obowiązkowych przedmiotów kierunkowych (poziom III), tj. wskazuje ona na wysoką sprawność studiów oraz znaczne zróżnicowanie ocen wystawianych przez poszczególnych wykładowców. Tylko 3,2% studentów nie zaliczyło wybranych przez siebie przedmiotów. Wielu prowadzących zajęcia nie wystawiło ani jednej oceny niedostatecznej: m.in. z algebry, analizy matematycznej (I i II), cybernetyki ekonomicznej, doktryn politycznych, finansów międzynarodowych, podstaw zarządzania przedsiębiorstwem, polityki pieniężnej. Prawie 1/4 wszystkich wystawionych ocen mieści się w przedziale 3-3,5, niemal 1/2 (48,3%) – w przedziale 4-4,5, a około 1/4 ocen, to noty co najmniej bardzo dobre.

Różnice w „obciążeniu studentami” między najpopularniejszym a najmniej popularnym wykładowcą są – w przypadku niektórych przedmiotów – dość znaczne (np, wśród wykładowców doktryn politycznych wynoszą 20:1), ale trudno byłoby je uzasadniać wystawianymi ocenami, gdyż albo nie ma informacji na ten temat, albo taka zależność nie występuje.

Dokonując oceny jakości kształcenia w SGH na podstawie analizy protokołów egzaminacyjnych nie można nie brać pod uwagę subiektywizmu wykładowców, różnic w programie tych samych przedmiotów realizowanych przez poszczególnych nauczycieli akademickich i stosowania przez nich różnych kryteriów oceny, a także sygnałów – dziś częściowo tylko potwierdzonych wynikami prowadzonych badań – że popularność niektórych wykładowców związana jest nie tyle z poziomem merytorycznym prowadzonych przez nich zajęć, ile raczej z ich mniejszymi wymaganiami egzaminacyjnymi bądź bardziej liberalnym sposobem oceniania.

Konieczne jest więc stałe kontrolowanie przebiegu procesu dydaktycznego. Wczesne wychwycenie istniejących nieprawidłowości pozwoli je na bieżąco korygować i zapobiegać im. Formy oceny jakości nauczania stosowane dziś w SGH zmierzają – przynajmniej w założeniach – do takiego celu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>