Wyniki/efektywność studiów

0

Najprostszym i najczęściej stosowanym miernikiem jakości/efektywności kształcenia są uzyskiwane przez studentów oceny z zaliczeń i egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Przeprowadzona analiza protokołów egzaminacyjnych8 pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:

Studium Podstawowe: sprawność kształcenia na tym etapie studiów była wysoka, w przypadku niektórych dyscyplin (nauka o państwie, języki obce, filozofia i socjologia) równa prawie 100%. Oceny niedostateczne wystawione przez wszystkich wykładowców prowadzących zajęcia w SP stanowiły tylko 2,5% wszystkich ocen. Prawie 40% w ogólnej puli ocen zajmowały noty mieszczące się w przedziale 3,0 – 3,5. Studenci otrzymali najwięcej, bo aż 43%, ocen 4,0 – 4,5. Noty najwyższe (5,0 – 5,5) stanowiły ponad 15% ogółu wystawionych ocen. Należy jednak dodać, że są wykładowcy, u których rozkład ocen znacznie odbiega od przedstawionego. I tak np. w przypadku ekonomii różnice odsetka studentów, którzy nie zaliczyli tego przedmiotu sięgają ponad 15% (od 0,5% u jednego wykładowcy wobec 15,9% u innego), a w przypadku rachunkowości i informatyki nawet ponad 30%.

Analiza wybieralności wykładowców i wystawianych przez nich ocen miała także na celu weryfikację tezy, że istnieje zależność między popularnością niektórych nauczycieli akademickich9 a liczbą wystawianych przez nich bardzo dobrych ocen na egzaminach i zaliczeniach. Sygnały te potwierdziły się jedynie w przypadku kilku dyscyplin (filozofii, logiki, informatyki), chociaż nie można do końca wykluczyć, że jest to zbieżność przypadkowa. W szkołach niepaństwowych pod koniec 1994 r. stawka za godzinę zajęć sięgała nawet 1 min starych zł (poszukiwani specjaliści dyktowali właśnie takie warunki).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>