Zatwierdzanie prawa uczelni

0

Zatwierdzanie prawa uczelni (wydziału, instytutu) do nadawania tytułu i stopni naukowych 88 12 394 a W tabeli uwzględniono tylko osoby, które uznały za potrzebne w nauce istnienie instytucji centralnej {418 osób) oraz ustosunkowały się do poszczególnych jej kompetencji, dlatego liczba osób jest mniejsza niż 1000.

Mniej niż połowa badanych uznaje potrzebę istnienia centralnej instytucji w nauce, a zarazem prawie wszyscy oni postrzegają tę placówkę jako organ nadrzędny i kontrolny wobec uczelni. A więc Cl jest potrzebna najczęściej jako organ odwoławczy i zatwierdzający wnioski o nadanie tytułu profesora. Prawie równie często przypisuje się jej rolę swoistego stróża porządku, który zatwierdza lub zawiesza prawo uczelni do nadawania tytułu i stopni. Nieco mniej osób, ale ciągle ogromna większość zwolenników tego typu instytucji, powierzyłoby tej placówce kontrolowanie decyzji uczelni w sprawach tytułu i stopni naukowych i zatwierdzanie nadanych przez uczelnie habilitacji. Uprawnienia w tych sprawach kwestionuje przynajmniej co piąty zwolennik istnienia Cl, Znacznie mniej pracowników naukowych powierzyłoby Cl pośredniczenie w procesie powoływania recenzentów zewnętrznych lub zatwierdzanie doktoratów: są to dziedziny, w których większość badanych zostawia uczelniom samodzielność. Jeżeli zatem aprobuje się istnienie Cl, to potwierdza się jej kompetencje na wzór dotychczas działających tego typu ciał, a mianowicie Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej lub Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>